Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) u 2017. godini finansiraće – sufinansiraće sledeće projekte i programe u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva na srpskom jeziku koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini:
• književne manifestacije, festivale i nagrade;
• objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga nastalih na srpskom jeziku i prevoda sa srpskog na strane jezike, iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture;
• objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi za kulturu, književnost i umetnost, kao i časopisa za decu.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju je 9.000.000,00 dinara (slovima: devet miliona dinara i 00/100), i to po klasifikaciji korisnika: 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 6.000.000,00 dinara; 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama u iznosu od 2.000.000,00 dinara i 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Iz oblasti književnih manifestacija, festivala i nagrada, pravo učešća na konkursu imaju udruženja u kulturi čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine; iz oblasti izdavaštva pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Ispunjenost uslova dokazuje se rešenjem iz Agencije za privredne registre ili osnivačkim aktom, odnosno statutom.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za finansiranje ‒ sufinansiranje književnih manifestacija, festivala i nagrada, Prijave za finansiranje ‒ sufinansiranje objavljivanja knjiga, odnosno na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja časopisa i može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

3. Pod potpunom prijavom za finansiranje ‒ sufinansiranje književnih manifestacija, festivala i nagrada podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave;
• detaljni opis projekta;
• detaljno razrađen budžet projekta;
• podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji u APR).

4. Pod potpunom prijavom za finansiranje ‒ sufinansiranje objavljivanja knjiga podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave;
• dostavljen detaljan opis projekta, odnosno podaci o autoru, prevodiocu, priređivaču/uredniku (prilog br. 2 u Prijavi);
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 3 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca projekta (u Prijavi);
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji u APR), dokaz o regulisanim autorskim pravima (potpisan ugovor sa autorom/prevodiocem/priređivačem) i potpisana recenzija.

U slučaju troškova štampanja, Sekretarijat će priznati troškove štampanja do 300 primeraka u standardnim formatima (A4, A5 i B5) i na standardnom papiru.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik‟.

Detaljnije