Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2017. godini

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave iz istog područja (u daljem tekstu: region), koje će zajedno sprovoditi mere populacione politike na teritoriji Republike Srbije u skladu sa uslovima utvrđenim javnim pozivom.
Kod mera populacione politike sa učešćem više jedinica lokalne samouprave iz istog regiona, koje zajednički realizuju i učestvuju u finansiranju mera, sredstva budžeta Republike Srbije mogu koristiti sve jedinice lokalne samouprave srazmerno učešću.

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje  mera populacione politike jedinica lokalne samouprave koje doprinose realizaciji ciljeva utvrđenih Uredbom:
1)    ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;
2)    usklađivanje rada i roditeljstva;
3)    snižavanje psihološke cene roditeljstva;
4)    promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata;
5)    borba protiv neplodnosti;
6)    put ka zdravom materinstvu;
7)    populaciona edukacija;
8)    aktiviranje lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podnele popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedile sredstva za sufinansiranje u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (u daljem tekstu: ministar) o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave;

3) da su predložene mere populacione politike u skladu sa ciljevima i namenom Programa;

4) da jedinica lokalne samouprave ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike.

Finansijski okvir
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS” broj 99/2016), član 8. u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.7 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija  463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, obezbeđena su sredstva u iznosu od 130.000.000 dinara, radi pružanja podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu.
Sredstvima budžeta Republike Srbije može se sufinansirati do 85% troškova  predloženih mera populacione politike.
Maksimalni iznos sufinansiranja može biti do 32.500.000 dinara po svim predloženim merama populacione politike podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (29.05.2017. god.)

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećem broju telefona Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: 011/311-54-21, kontakt osoba – Maja Đorđević.

Detaljnije