Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2017. godini

I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za 2017. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima,  je do   četiri  meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA
Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:
•    Socijalnih i humanitarnih delatnosti,
•    Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
•    Održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
•    Kulturnih i turističkih delatnosti.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
– isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do  18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava  za pripadajući  porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom.

–  naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
–  naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja , u visini:
•    1.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  mesec dana;
•    1.500,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  dva   meseca;
•    2.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje  sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:
•    da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;
•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
•    da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),
•    da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi po javnim konkursima iz prethodne godine.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave
•    prijava za javne radove na propisanom obrascu,
•    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,
•    fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

V DONOŠENjE ODLUKE
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog konkursa, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost, Predlog rang liste i jedan primerak prijave dostavljaju se Sekretarijatu.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, kategorija lica i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga  pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat, Filijala NSZ i podnosilac prijave javnog rada, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
•    ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
•    novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
•    specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
•     karton deponovanih potpisa za namenski račun otvoren u Upravi za trezor
•    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;
•    potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;
•    fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava i
•     ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji).

V OBAVEZE PODNOSIOCA
Podnosilac  javnog rada u obavezi je da:
•    nezaposleno lice angažovano na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka angažovanja, poslodavac je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice za preostalo vreme trajanja ugovora.
•    organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
•    mesečno:
1.    vrši isplatu naknade za obavljen posao, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, u zakonskim rokovima na tekući račun angažovanog lica;
2.    vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada angažovanim licima na sprovođenju javnog rada;
3.    Filijali NSZ dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;
4.    Filijali NSZ dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

•    Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
•    Filijali NSZ, nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada;
•    obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene i
•    u slučaju zamene lica koje je angažovano u javnom radu, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan angažovanja, ali ne mora biti u momentu započinjanja javnog rada.

U slučaju da podnosilac javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstava za neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na namenski račun Podnosioca izvrši uplatu sredstava, i to:
1.    iznos sredstava za troškove sprovođenja javnog rada – nakon potpisivanja ugovora i
2.    mesečno, iznos sredstava za troškove naknade za obavljen posao sa pripadajućim porezima i doprinosima i troškove odlaska i dolaska sa rada, nakon dostavljanja obračuna i zahteva za isplatu.

VII  OBAVEZE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE
Filijala NSZ se obavezuje da:
•    Zaprimi, pregleda zahteve i proverava ispunjenost opštih uslova javnog konkursa;
•    Boduje zahteve i sačinjava Predlog odluke sa rang listom;
•    Predlog odluke sa rang listom podnosilaca zahteva za sprovođenje javnog rada i jedan primerak prijave, dostavi Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost;
•    Pokrajinska služba za zapošljavanje, dostavi Sekretarijatu, Saglasnost na Predlog odluke sa dostavljenom dokumentacijom iz Filijale NSZ i
•    Kontroliše Zahteve za trebovanje sredstave za isplatu pre upućivanja  Sekretarijatu na isplatu.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka,  neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Javni konkurs traje do 15. maja 2017. godine.

Detaljnije