Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

Konkursi

telenor

TELENOR FONDACIJA

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

1. UVOD
Kao najveći strani investitor u Srbiji, kompanija Telenor kroz aktivnosti Telenor fondacije ulaže u Srbiju i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije,Fondacija pomaže u rešavanju izazova sa kojima se suočava srpsko društvo.
#Uključisedigitalnotema je drugog ovogodišnjegkonkursa, a predstavlja poziv za sve zainteresovaneorganizacije.Naša očekivanja usmerena su na aplikacije koje promovišuulogu i značaj digitalizacijeinudeinovativna rešenjazasnovanana modernoj tehnologiji (izradamobilnih aplikacija, korišćenje savremenih tehnologijana inovativan način,inovativnaupotreba društvenih mrežau svrhu edukacije i promocije, i sl.)

2. CILJ KONKURSA
a) Podrška projektima fokusiranimna razvojodrživih digitalnih rešenja u četirioblasti:
– obrazovanje,
– socijalnainkluzijadruštveno ugroženih grupa,
– kultura i umetnost i
– zaštitaživotne sredine.

b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljemstvaranja sigurnijeg digitalnogokruženju, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

3. VREMENSKI OKVIR
– Konkursse otvara19.09.2016.godine.
– Rok za podnošenje prijava 18.10.2016.godine u 23.59h.
– Pisano obaveštenje aplikantima o rezultatima konkursa biće dostavljeno do 18.11.2016. godine.
– Aktivnosti obuhvaćene predlogom projekta ne bi trebalo da traju duže od jedne godine.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala naše osnovne delatnosti kao i angažman zaposlenih. Pri evaluaciji projekata u razmatranje se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti.
Ukupna podrška projektu (uključujući finansijsku podršku, servise i know-how):
– Minimalna vrednost projektaje 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
– Maksimalna vrednost može iznositi 15.000 EURu dinarskoj protivvrednosti.

5. KRITERIJUMI ZA UZIMANJE PROJEKTA U RAZMATRANJE
– Neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave za podršku Telenor fondacije.
– Popunjen obrazacpotrebno je dostavitiu roku za podnošenje prijave, od 19. septembrado 18. oktobra 2016. godine.
– Aplikaciju je potrebno dostaviti na srpskom ili na engleskom jeziku.

6. PRAVO UČEŠĆA
– Pravo učešća na konkursu imaju sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacijeregistrovane u Srbiji.
-Telenor fondacija u skladu sastrategijom podršku ne pruža pojedincima, sportskim klubovima i sportskim organizacijama.

7. ZAKONSKA REGULATIVA
– Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.
– Sva prava i obaveze obe stranebiće definisane potpisanim Ugovorom.

8. DODATNA PRAVILA
– Predloge projekata potrebno je dostavljeni u skladu sa formalnim zahtevima i u okvirima definisanog roka.
– Telenor fondacija ima pravo da kontaktiraaplikanteza sve eventualne izmene i dopune u Obrascu prijave i dodatnoj dokumentaciji.

Napomena: Nepoštovanje bilo kog zahteva dovodi do odbijanja prijave projekta.

Detaljnije