Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

Konkursi

COSME

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

Naziv: Javni poziv za pravne subjekte za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Opis: Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju učešća malih i srednjih preduzeća u tenderima, posebno međunarodnim, a kroz aktivnosti posredničkih organizacija, koje treba da pruže podršku malim i srednjim preuzećima prilikom učešća u javnim nabavkama.

Kako se potrebe malih i srednjih preduzeća razlikuju od zemlje do zemlje, kao i između sektora, organizacije koje budu podnele predloge projekata za finansiranje moraju da obuhvate aktivnosti za unapređenje svojih usluga, a u skladu sa realnim potrebama malih i srednjih preduzeća sa kojima sarađuju. Svaki od navedenih predloga projekata mora da obuhvati segment prekogranične saradnje, pokrivajući najmanje tri zemlje članice COSME programa, koje su članice konzorcijuma.

Predlog projekta koji se podnosi mora da pokrije sledeće vrste aktivnosti:
1.    Razmenu informacija o javnim nabavkama između zemalja članica COSME (javni pozivi i vodiči za apliciranje na javne pozive za određenu zemlju);
2.    Trening i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća (npr. promene uvedene novim Direktivama, upotreba elektronskih servisa za javne nabavke, pisanje predloga i sl.) ;
3.    Organizacija poslovnih susreta (matchmaking) ;
4.    Obuka/mentoring za učešće u javnim nabavkama u drugim zemljama članicama COSME;
5.    Organizacija događaja za povezivanje kompanija sa kupcima (procurers);
6.    Obuka/mentoring za zajedničko učešće u javnim nadmetanjima;
7.    Mentoring aktivnosti između velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća.

Očekivani rezultati ovog javnog poziva uključuju sledeće:
1.    Posredničke organizacije koje nude bolje usluge za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti javnih nabavki, posebno u javnim nabavkama kao delu prekogranične saradnje;
2.    Bolje informisana i pripremljena mala i srednja preduzeća za učešće u javnim nabavkama;
3.    Više malih i srednjih preduzeća koja učestvuju u javnim nabavkama, posebno u javnim nabavkama u okviru prekogranične saradnje;
4.    Izrada promotivnog materijala o specifičnostima javnih nabavki u zemljama članicama COSME programa;
5.    Bolje informisanje kupaca o specifičnostima MSP sektora i trenutno raspoloživim tehnologijama na tržištu;
6.    Formiranje konzorcijuma malih i srednjih preduzeća u cilju učešća na javnim pozivima za tendere.

Kome je namenjen: Na ovaj javni poziv mogu da se prijave pravni subjekti koji su formirali konzorcijum. Cilj javnog poziva je da se sredstva dodele konzorcijumima sastavljenim od najmanje tri pravna subjekta iz tri zemalje članice EU ili zemalja koje učestvuju u programu COSME.

Pravni subjekti, koji učestvuju u konzorcijumu, moraju da budu organizacije čija osnovna delatnost je podrška poslovanju i/ili promocija učešća malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 28. jula 2016. godine do 17 časova. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koje članice konzoricijuma mora da otvore kako bi aplicirale za sredstva iz COSME programa.

Detaljnije