Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

Konkursi

irrigationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 300.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.
Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
‐ Fizička lica;
‐ Pravna lica.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave i mesto realizacije investicije moraju biti s teritorije AP Vojvodine;
3. Da je registrovan u Agenciji za privredne registre (za sva pravna lica);
4. Da ima najmanje pet zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u pomenuti registar u skladu s Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini i nalaze se u aktivnom statusu (za zemljoradničke zadruge);
5. Da nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije, odnosno, da nije bilo više od 30 dana u blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs (za sva pravna lica);
6. Da je podnosilac prijave regulisao obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31.12.2015.godine;
7. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge javne dažbine za 2015. godinu (za sva pravna lica);
8. Da fizička lica koja grade eksploatacione bunare dubine preko pedeset metara, kao i sva pravna lic,a imaju Rešenje o odobravanju izvođenja detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru;
9. Da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta;
10. Da podnosilac prijave nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (udaljem tekstu: Sekretarijat) po osnovu ranije potpisanih ugovora;
11. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;
12. Plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
13. Pretežna delatnost dobavljača opreme u APR‐u mora biti proizvodnja i trgovina opreme koja je predmet prijave.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487‐4379; od 10 do 14 časova.

Detaljnije