KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.) Potprogram Kultura

Konkursi Poziv

Logo20EACEAPoziv za podnošenje prijedloga:

EACEA 29/2015: Potpora za evropske projekte saradnje

Sprovođenje potprograma Kultura programa Kreativna Evropa: „Potpora za evropske projekte saradnje“

Poziv se zasniva na Uredbi br. 1295/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014. – 2020.), u daljem tekstu „Uredba“, a osobito na poglavlju III. Uredbe, člancima 12. i 13. o sprovođenju potprograma Kultura.

Detaljni uslovi ovog poziva za podnošenje predloga mogu se pronaći u smernicama za „podršku za evropske projekte saradnje“ (vidi deo VI.). Smernice predstavljaju sastavni deo ovog poziva za podnošenje predloga.

I. Postavke potprograma Kultura
U skladu sa Uredbom o uspostavi programa Kreativna Evropa prioriteti su sledeći:
– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju omogućavanja njihove međunarodne saradnje i internacionalizacije njihovih karijera i delatnosti u Evropskoj uniji i šire, kad god je moguće na osnovu dugoročnih strategija, te promovisanje transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela u cilju promovisanja kulturnih razmena, interkulturnog dijaloga , razumevanja za kulturnu raznolikost i socijalnu uključenost;
– Jačanje razvoja publike kao načina podsticanja interesovanja za i poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim delima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvojem publike nastoji se pomoći umetnicima / kulturnim radnicima u Evropi da njihova dela dopru do što većeg broja ljudi širom Evrope te proširiti pristup kulturnim delima nedovoljno zastupljenim grupama. Takođe, nastoji se pružiti pomoć kulturnim organizacijama da se na nove i inovativne načine prilagode potrebi za angažovanjem sa publikom kako bi zadržale postojeću i doprle do nove publike, kako bi se postigla raznolikost publike uključujući dopiranje do trenutačno nezainteresovane publike te poboljšao doživljaj za sadašnju i buduću publiku i produbio odnos s njom;
– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju i novih načina stvaranja efekta prelivanja na ostale sektore. Razvoj i ispitivanje novih i inovativnih modela stvaranja prihoda, upravljanja i marketinga u kulturnim sektorima, posebno u pogledu prelaza na digitalne tehnologije. Posebna pažnja biće posvećena potpornim aktivnostima koje kulturnim radnicima omogućavaju sticanje novih veština, aktivnostima sa obrazovnom dimenzijom te aktivnostima kojima se ekoloskom interkulturni dijalog i međusobno razumevanje među pripadnicima različitih kultura ili različitog porekla te koje se nadograđuju na kulturu u cilju potpomaganja borbe protiv svih oblika diskriminacije.

II. Opšti uslovi učešća
Opšti uslovi učešća u programima potprograma Kultura utvrđeni su u ovom odeljku dok su posebni uslovi za svaki program navedeni u odeljku III. u nastavku. Svi uslovi određeni su u skladu sa Uredbom.

Prihvatljive zemlje
Zahtevi pravnih subjekata osnovanih u jednoj od sledećih kategorija zemalja podobni ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 i Komisija je s tom zemljom započela pregovore:
1. države članice EU-a i prekomorske zemlje i područja koja su prihvatljiva za učešće u programu u skladu sa članom 58. Odluke Saveta 2001/822 / EZ;
2. države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije, u skladu sa opštim principima i opštim uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije utvrđenim u odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Saveta za pridruživanje ili sličnim sporazumima;
3. države EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-u u skladu sa odredbama Sporazuma o EGP-u;
4. Švajcarska Konfederacija, na osnovu bilateralnog sporazuma koji treba sklopiti sa tom zemljom;
5. zemlje obuhvaćene Evropskom politikom susedstva u skladu sa postupcima definisanim s tim zemljama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo učešće u programima EU-a.

Agencija može odabrati predloge podnosioca zahteva iz zemalja koje nisu članice EU-a pod uslovom da su na datum donošenja odluke o dodeli potpisani sporazumi kojima se utvrđuju dogovori za učešće tih zemalja u programu uspostavljenom gore navedenom Uredbom.

Prihvatljivi podnosioci zahteva
Programi su otvoreni kulturnim i kreativnim subjektima koji deluju u kulturnim i kreativnim sektorima kako su definisani u članu 2. Uredbe i koji su registrovani u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura.

Programi su otvoreni kulturnim subjektima koji su imali pravnu ličnost najmanje dve godine na dan roka za podnošenje zahteva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizička lica ne mogu se prijaviti za dodelu bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi projekti
Potprogramima Kultura neće se podržavati projekti pornografskog ni rasističkog sadržaja ni oni kojima se zagovara nasilje. Potprogramima Kultura posebno se podržavaju neprofitni projekti.

Posebni kriterijumi prihvatljivosti, u odnosu na svaki program, određeni su u odeljku III. u nastavku.

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti moraju nastojati da postignu ciljeve i prioritete određene potprogramima Kultura.

Aktivnosti moraju biti povezane sa kulturnim i kreativnim sektorima kako su definisani u članu 2. Uredbe i kojom se stavljaju van snage odluke br. 1718/2006 / EZ, 1855/2006 / EZ i 1041/2009 / EZ. Aktivnosti namenjene isključivo audiovizuelnim sektorima nisu prihvatljive u sklopu potprograma Kultura. Međutim, audiovizuelne aktivnosti mogu biti prihvatljive dok god su pomoćne onim aktivnostima namenjenim kulturnim i kreativnim sektorima koje nisu audiovizuelne.

Kriterijumi za isključenje
Podnosioci zahteva ne smeju biti u situaciji koja će ih isključiti iz učešća i / ili dodele kako je određeno Finansijskom uredbom primjenjivom na opšti budžet Unije i njenim pravilima za podnošenje zahteva.
Kriterijumi za odabir
Sledeći se kriterijumi primenjuju na sve programe, osim ako je drugačije određeno u odredbama detaljno opisanim u nastavku.

Podnosioci zahteva moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijska sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tokom perioda u kojem se projekat sprovodi i da bi učestvovali u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose zahtev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekat (operativna sposobnost).

Podnosioci zahteva moraju podneti časnu izjavu, ispunjenu i potpisanu, kojom dokazuju svoj status pravnog lica i svoju finansijsku i operativnu sposobnost da završe predložene aktivnosti.

Osim časne izjave, organizacije koje podnose zahtev za dodelu bespovratnih sredstava većih od
60.000 € moraju zajedno sa zahtevom da podnese dodatne i obavezne dokumente kako je opisano u posebnim smernicama.

Revizorski izveštaj
Zahtjevu za bespovratna sredstva mora biti priloženo izveštaj o spoljnoj reviziji koje je sastavio ovlašćeni spoljni revizor, ako je zatraženi iznos 750.000 € ili veći ili ako se prijava odnosi na okvirni sporazum o partnerstvu. Tim se izveštajem potvrđuju finansijske izveštaje za poslednje dve dostupne finansijske godine.

Ova se obaveza ne odnosi na javna tela i međunarodne organizacije osnovane na osnovu javnog prava. Ta se obaveza ne mora primeniti na ustanove za obrazovanje i osposobljavanje ako tako odluči nadležni zvaničnik za ovjeravanje na osnovu svoje analize rizika upravljanja.

III. Posebni uslovi za učestvovanje
Ovaj poziv obuhvata sledeće programe potprograma Kultura.

EACEA 29/2015 – Potpora za evropske projekte saradnje

Podržani projekti stoga sadržavaju obrazloženu strategiju i detaljan opis plana primene jednog ili više navedenih prioriteta programa. Podnosioci prijava moraju u prijavi naznačiti najviše tri od pet navedenih prioriteta koji su najvažniji za njihov projekat te ih poredati po važnosti.

Kriterijumi prihvatljivosti
Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove: Vidi deo II. – Opšti uslovi učešća – Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove.

Projekti koji zadovoljavaju kriterijume: Zavisno o obimu, potrebama, vrsti, ciljevima i prioritetima projekta, podnosilac prijave mora se prijaviti u 1. kategoriji, odnosno kategoriji projekata saradnje manjeg obima, ili 2. kategoriji, odnosno kategoriji projekata saradnje većeg obima.

Voditelj projekta može se u bilo kojoj kategoriji prijaviti samo jednom godišnje. Podnosilac prijave koji se prijavljuje kao voditelj projekta u bilo kojoj od kategorija može biti partner u nekoliko drugih projekata koje predstavljaju drugi voditelji u bilo kojoj od navedenih kategorija.

1. kategorija – projekti saradnje manjeg obima
Ta kategorija obuhvata sledeće projekte:
– Projekte koji uključuju vođe projekta te najmanje dvoje partnera sa sedištem u barem tri zemlje koje učestvuju u potprogramu Kultura programa Kreativna Evropa. Voditelj projekta ili je jedan od partnera mora imati sedište u jednoj od zemalja iz 1., 3. ili 4. kategorije zemalja koje zadovoljavaju kriterijume;
– Projekte koji su predmet prijave za dodelu sredstava EU-a u iznosu ne većem od 200.000 € koji predstavlja najviše 60% budžeta koji zadovoljava kriterijume.
U slučaju odabira voditelj projekta 1. kategorije može u narednim pozivima podneti prijavu za novi projekat 1. ili 2. kategorije.

2. kategorija – projekti saradnje većeg obima
Ta kategorija obuhvata sledeće projekte:
– Projekte koji uključuju vođe projekta te najmanje petoro partnera sa sedištem u najmanje šest zemalja koje učestvuju u potprogramu Kultura programa Kreativna Evropa. Voditelj projekta ili je jedan od partnera mora imati sedište u jednoj od zemalja iz 1., 3. ili 4. kategorije zemalja koje zadovoljavaju kriterijume;
– Projekte koji su predmet prijave za dodelu sredstava EU-a u iznosu ne većem od 2.000.000 € koji predstavlja najviše 50% budžeta koji zadovoljava kriterijume.
U slučaju odabira voditelj projekta 2. kategorije neće zadovoljavati kriterijume za podnošenje drugih prijava u 2. kategoriji za vreme trajanja projekta. To znači da voditelj projekta u 2. kategoriji koji je u toku ne zadovoljava kriterijume da bude voditelj nekog drugog projekta iz 2. kategorije osim ako period zadovoljavanja kriterijuma odabranog projekta saradnje završi kada započne period zadovoljavanja kriterijuma za projekat iz 2. kategorije za koji se predmetni voditelj prijavljuje. Međutim, voditelji projekta u toku iz 2. kategorije mogu u narednim pozivima za podnošenje predloga podneti prijavu za novi projekat iz 1. kategorije.

Maksimalno trajanje (period ispunjavanja kriterijuma) projekata iz obaju kategorija iznosi 48 meseci.

Projekat se mora zasnivati na ugovoru o saradnji sklopljenom između voditelja projekta i partnera, što važi za obe kategorije.

Aktivnosti koje ispunjavaju uslove: Vidi deo II. – Opšti uslovi učešća – Aktivnosti koje ispunjavaju uslove.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Podnosioci prijave koji ispunjavaju uslove procjenjivat će se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Relevantnost (30 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje kako će se na osnovu prioriteta programa projektom doprineti jačanju profesionalizacije sektora i sposobnosti transnacionalnog i međunarodnog delovanja, promovisanju transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela i mobilnosti umetnika, dopiranju do nove i veće publike i poboljšanju pristupa kulturnim i kreativnim delima.
U tu svrhu, projekat bi trebao sadržavati obrazloženu strategiju sprovođenja prioriteta programa.

2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje način sprovođenja projekta u praksi (kvaliteta aktivnosti i ciljeva, iskustvo osoblja zaduženog za projekat i način rada).

3. Komunikacija i informisanje (20 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje pristup informisanju o projektnim aktivnostima i rezultatima te deljenju znanja i iskustava sa sektorom i preko granica. Cilj je povećati učinak rezultata projekta čineći ih dostupnim u što većoj meri na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou kako bi doprli dalje od direktnih učesnika projekta te ostvarili učinak koji će trajati dugo nakon njegova završetka.

4. Kvalitet partnerstva (20 poena)
Tim se kriterijumom ocenjuje do će koje mere organizacija i koordinacija projekta osigurati efikasnu implementaciju aktivnosti i doprineti njihovoj održivosti.

IV. Budžet

Ukupan budžet potprograma Kultura programa Kreativna Evropa za period 2014. – 2020 iznosi 457.800.000 EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodeljena tokom 2016. jest oko 35.000.000 €.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

V. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava za evropske projekte saradnje: 7. oktobar 2015., 12:00 časova CET / CET (podne, po briselskom vremenu)

Ako je rok za dostavljanje na dan državnog praznika u zemlji podnosioca zahteva, produženje neće biti odobreno. Podnosioci zahteva to moraju uzeti u obzir pri planiranju dostavljanja.

Postupak dostavljanja i adresa na koju se mora poslati paket sa zahtevom može se pronaći u odgovarajućim smernicama na veb-mestu navedenom u odeljku VI u nastavku.

VI. Dalje informacije

Detaljni uslovi za podnošenje zahteva mogu se pronaći u posebnim smernicama na sledećim veb-mestima:

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu
http://ec.europa.eu/culture/indek_en.htm

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizuelne delatnosti i kulturu
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Detaljnije