Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/2016. godinu

Konkursi

Dositeja-logo-plaviREPUBLIKA SRBIJA
FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14 i 114/14 ) raspisuje se

KONKURS
ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA1 STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA NA UNIVERZITETIMA ZEMALjA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) I NA VODEĆIM SVETSKIM UNIVERZITETIMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2015/2016. godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
8. da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:

1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
2. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
4. za studente drugog i trećeg stepena studija – original ili overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
5. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu/uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
– original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija), i
– overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;
6. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);
7. original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2015/16. godini u statusu redovnog studenta drugog ili trećeg stepena studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača (potvrda o upisu treba da sadrži kada su studije tog stepena studija prvi put upisane);
8. overenu izjavu o redovnom studiranju, pohađanju studija i boravku u zemlji gde su upisane studije (primer izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja).

Pod original potvrdom o upisu studija u inostranstvu ne podrazumeva se:
– fotokopija potvrde o upisu;
– skenirana i odštampana potvrda o upisu;
– potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2015/16. godini

NAPOMENA: Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika, u sudovima, opštinskim upravama ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja uz tekst konkursa.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2015. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

U slučaju da je broj kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti po ovom konkursu, Fond za mlade talente će rangirati kandidate koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju. Prilikom rangiranja kandidata ceniće se koliko je godina osnovnih akademskih studija student završio na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji, koliko je puta koristio stipendiju Fonda i da li se univerzitet koji upisuje nalazi na Listi vodećih svetskih univerziteta i kako je rangiran.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste, bez Univerziteta u Republici Srbiji i b) Liste visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture i informisanja

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2 11070 BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje studenata na univerzitetima u Evropskoj uniji, Evropskoj asocijaciji za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/16. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 16. oktobra 2015. godine Blagovremena prijava se šalje na sledeći način:
1. poštom (običnom poštom, post ekspresom, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.) s tim da je neophodno da prijava poslata na ovaj način stigne u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u roku za konkurisanje;

ili

2. preporučenom pošiljkom koja je predata u pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA –www.mos.gov.rs/dositeja

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: jelena.praizovic@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-2761 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, spisak vodećih svetskih univerziteta i primer izjave o redovnom studiranju i boravku u inostranstvu možete preuzeti OVDE.

Detaljnije