Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkursi

selo 1Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova („Sl. list AP Vojvodine“ br. 14/04 i br. 3/06), člana 6. Statuta Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu, Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanja rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010. do 2015. godine („Sl. glasnik RS“ br. 015/2009 i br. 67/2010), člana 2. Zakona o ravnopravnosti polova (“Sl. glasnik RS“, br.104/2009) i Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 178/2015 od 10.07.2015. godine, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

I. PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta, prigradskih i vikend naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 68.000.000,00 dinara.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.
II. CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje razvoja ruralnih sredina

– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta

– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnost

– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

III. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i

– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

IV. USLOVI KONKURSA

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. rođen/a posle 1. januara 1975. ( starosni uslov treba da ispuni najmanje jedan od Učesnika konkursa)

2. najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine (jedan od Učesnika konkursa)

3. nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji AP Vojvodine i istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina

4. zaposlen/na jedan/na Učesnik/ca konkursa u trenutku objavljivanja Konkursa

5. nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti

6. tražena tržišna cena predmetne nepokretnosti može maksimalno da iznosi 1.500.000,00 dinara.

V. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu je potrebno da Učesnici konkursa dostave sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. popunjenu prijavu na Konkurs

2. fotokopiju lične karteUčesnika konkursa i punoletne dece (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana)

3. fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju

4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije

5. potvrda o prebivalištu

6. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana, odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice)

7. Dokaz o zaposlenju Učesnika Konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje i PIO fond– M obrazac, fotokopija Ugovora o radu i drugo)

8. dokaz o stažu osiguranja (fotokopija radne knjižice i drugo)
9. overenu objedinjenu izjavu Učesnika konkursa i njihove punoletne dece da:

– ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost

– da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina

– da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od deset (10) godina od dana potpisivanja Ugovora

– da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine.

10. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa i članova njihovog porodičnog domaćinstva

11. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika Konkursa i članova porodičnog domaćinstva;

12. Izvod izdat iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici Konkursa predlažu za kupovinu;

13. Izjavu potencijalnog prodavca nepokretnosti da je upoznat sa uslovima i ciljevima Konkursa i da je saglasan sa istim.

VI. OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu za dodelu bespovratnih sredstava.

4. Predlog za dodelu bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i uz saglasnost Upravnog odbora.

6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava podnosioci prijave se pozivaju da potpišu ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosioci prijave ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.
Prijave na Konkurs će se primati do 10. septembra 2015. godine.

Detaljnije