Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene

Konkursi

Obаveštаvаmo energetska1Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti o objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata izvođenja energetske sanacije zgrada, koje koriste javne ustanove na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz člana 1. ovog Pravilnika, za nabavku izolacionih materijala i/ili stolarije, kao i za izvođenje neophodnih radova za ugradnju istih i to za:
• unapređenje izolacionih karakteristika omotača zgrade (krova, fasade, poda);
• zamenu spoljašnje stolarije (vrata i prozora),

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• kupovinu polovnih materijala i stolarije;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javnih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem:
• unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u cilju uštede energije potrebne za grejanje i hlađenje objekta;
• smanjenja troškova za grejanje i hlađenje objekta;
• unapređenja energetske efikasnosti objekata u pogledu toplotnog komfora prema članu 8. Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br: 61/2011);
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije primene mera energetske efikasnosti.
Uslovi konkursa 1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 115.000.000,00 dinara (slovima: jednustotinupetnaestmilionadinara);
2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 25.000.000,00 dinara
3. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa teritorije AP Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.
Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijavePrijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“ i nazivom konkursa, na adresu:Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata);
2. Potvrda Poreske uprave o izmirenju poreskih obaveza, ne starija od 30 dana od datuma objave ovog Konkursa;
3. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
4. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
6. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
7. Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade/dela zgrade, tj. Energetski pasoš zgrade/dela zgrade u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 69/2012);
8. Idejni projekat energetske sanacije zgrade/dela zgrade, sa predmerom i predračunom, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. Glasnik RS”, br. 23/2015) sa priloženim Elaboratom energetske efikasnosti u skladu sa članovima 22, 23, 24 Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 61/2011), koji je urađen od strane ovlašćenog lica koje poseduje licencu za energetsku sertifikaciju zgrada u skladu sa članom 2., stav 1. tačka 12) Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. Glasnik RS”, br. 69/2012);
9. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
10. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
11. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u poslednje 3 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.
13. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU .
(Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.
Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana obaveštava se pisanim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana od 13:00-15:00 sati, pozivom na telefon broj: 021/487-43 37, ili putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs