Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011.

godini za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za:    

I Su/finansiranje izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave, planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika i projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, u cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 dinara, u cilju ispunjenja  obaveza jedinica lokalnih samouprava u skladu sa  članom 97. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) i ciljeva Nacionalne strategije upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS“, broj 29/10) u pogledu povećanja broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja otpada i razvijanja sistema primarne selekcije otpada.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac za tačku 1. možete preuzeti ovde  ; obrazac za tačku 2. možete preuzeti ovde) Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

– ZA TAČKU I: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,

–  ZA TAČKU I: informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),

–  ZA TAČKU II: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta,

–  ZA TAČKU II: potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju PIB obrasca,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

–  ZA TAČKU I  i II: izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

–  ZA TAČKU I i II: izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije, odnosno nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–   stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji, –      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije, odnosno nabavke opreme ili uređaja,
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–     dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.11.2011. godine,
–     donošenje odluke o dodeli sredstava:  15.09, 14.10. i 15.11.2011. godine,
–     rok izvršenja ugovorene obaveze: 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–     objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:
21.11.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.
Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno nabavku opreme ili uređaja podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs).
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – Su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave iz tačke I ove odluke je Đorđe Vidicki na telefon: 021/487-4529, a kontakt osoba za prijave iz tačke II ove odluke je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Tekst konkursa