Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Konkursi

shopping bagMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2015. godinu.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14) (u daljem tekstu: Uredba), i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 30/15).

2. Korisnici sredstava
Na javni konkurs mogu se prijaviti:
•    operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),
•    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm.

3. Konkursna dokumentacija
3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:
1.    prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
2.    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,
3.    zaključen važeći ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4.    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u toku tekuće godine,
5.    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 µm.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:
•    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).
•    ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3. Uredbe.

5. Dostavljanje prijava
Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2016. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, telefon: 011- 260 4456.

Detaljnije