Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Konkursi

OBUKAFOND „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE  

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine  u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu raspisuje konkurs za prvu generaciju polaznika Programa pod nazivom „Upravljanje regionalnim rezvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu Program).

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.
Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.

Prednosti Programa:

 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Provera znanja na kraju svakog modula
 • Sertifikat na kraju Programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata

Nastavni plan i program, predložen od strane Programskog Veća i usvojen od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu, predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike Evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Priprema i implementacija EU projekata, Upravljanje resursima i projektnim ciklusom, Razvoj kapaciteta i umrežavanje i Razvojni programi Evropske unije) sa ukupno 19 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od oko 325 časova aktivne nastave i 135 časova mentorskog rada po polazniku.

Vremenski okvir održavanja Programa je 22 radne nedelje (za svih 6 modula).  Nastava će se izvoditi  petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, seminarske radove, kao i pripreme projektnih ideja za evropske fondove. Mesto održavanja: Novi Sad.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Zajednice.

Program je namenjen zaposlenima u:

 •  pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u sklopu svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima;

Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • uključivanje kandidata i iz nerazvijenih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Početak Programa predviđen je za mesec februar 2015. godine. Završetak nastave predviđen je za kraj meseca novembra 2015. godine.

Potpisane i overene prijave je potrebno dostaviti do 6. februara 2015. godine do 12.00 časova.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Gordanu Jakovljević na tel: 021/4830628

Detalji