Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

Konkursi

forestPOKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g.

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 37.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:
1.    Zaštita šuma i šumskih zasada, u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.

2.    Izrada Plana razvoja Severnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

3.    Izrada Plana razvoja Južnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

4.    Izrada Plana razvoja Sremskog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.

5.    Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Južnobačkom šumskom području, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

6.    Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Sremskom šumskom području, u ukupnom iznosu do 3.500.000,00 dinara.

7.    Naučno-istraživački rad, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Sredstva iz tačke 1. se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po prijemu radova.

Sredstva iz tačaka 2-6. se dodeljuju za izradu navedenih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o šumama i odgovarajućim podzakonskim aktima, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po davanju saglasnosti na planski dokument.

Sredstva iz tačke 7. se dodeljuju za finansiranje odabranih projekata naučno-istraživačkih radova sa temama istraživanja procesa sušenja šuma i revitalizacije ugroženih površina u Vojvodini, sa isplatom u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom se podnose zaključno sa 31.10.2014. godine.

Detalji konkursa