Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

Konkursi

youthbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i za mlade koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 (APPM), odnosno pružanje administrativno-stručne podrške izradi APPM iz redova udruženja mladih i za mlade.

KONKURSNI ZADACI:
Jedna organizacija može konkurisati za:
• formiranje projektnog tima stručnih konsultanata radi pružanja administrativno-stručne podrške izradi APPM ili
• delegiranje predstavnika udruženja za jednu od oblasti APPM

Ukoliko organizacija konkuriše sa predlogom celokupnog tima stručnih konsultanata, on treba da se sastoji od predstavnika udruženja za svaku oblast APPM i to iz redova svog i uz angažovanje predstavnika drugih udruženja.
Predviđeno je da pripremne radnje budu realizovane u avgustu mesecu, izrada APPM tokom septembra i u prvoj polovini oktobra, a u novembru nakon javnih rasprava izrada konačne verzije APPM.

KRITERIJUMI za ocenu predloga projekata:
• Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata odnosno predstavnika udruženja, koordinatora tima i dizajnera (obavezne biografije)
• Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata koji se bave mladima
• Predlog budžeta i racionalnost troškova.

Predviđeno je da Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019 sadrži sedam oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju predstavnici ovih oblasti:
1. Obrazovanje mladih
2. Zapošljavanje mladih
3. Zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima
4. Kultura, slobodno vreme i informisanje mladih
5. Aktivizam, mobilnost mladih i volonterizam
6. Zaštita životne sredine i održivi razvoj
7. Bezbednost mladih.

PRIORITET ima udruženje koje:
na zadovoljavajući način može da demonstrira kapacitete za vođenje aktivnosti neophodnih radi izrade APPM; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju i građenje partnerskih odnosa između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava izabrati jedno udruženje koje je formiralo kompletan tim stručnih konsultanata ili će formirati tim angažovanjem predstavnika više udruženja za svaku pojedinačnu oblast, radi pripreme i izrade svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019.

USLOVI KONKURSA:
1. Predlozi projekata se podnose na formularima konkursa koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs u pisanoj formi, u dva primerka i na jednom CD-u u elektronskoj formi
2. Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 1.500.000,00 dinara
3. Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (16.07.2014.)
4. Realizacija projekta može trajati najduže do novembra 2014. godine
5. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2019”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije