Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Konkursi

env protPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2014. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2014. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1.    projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 3.000.000,00 dinara
i
2.    projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
 
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na internet sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti:
fotokopiju Rešenja o registraciji udruženja (iz APR-a) i fotokopiju Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa, fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave) i biografija koordinatora/ke projekta.
Opis projekta treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta, kontakt osobu, ciljeve, aktivnosti, obim i vreme realizacije projekta, projektne faze, plan upotrebe sredstava, očekivane rezultate, sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.
Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Prijava organizacije koja nije opravdala prethodno dodeljena sredstva neće biti razmatrana na ovom konkursu.

Iznos honorara projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–  dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–  broj učesnika nosioca projekta;
– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje  štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 04.07.2014. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 11.07.2014. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2014. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15.12.2014. godine.

Detaljnije