Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala.

Cilj konkursa: Podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Aktivnosti na projektu treba da doprinesu:
•    Promociji lokalnih potencijala za investiranje i primera dobre prakse u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
•    Jačanju kontakata jedinica lokalnih samouprava sa investitorima
•    Podizanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje sredstava iz fondova EU
•    Uvođenju standarda za ocenu kvaliteta uslova za poslovanje.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3.     Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

4.     Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave“.

7.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

8.    Rok za predaju predloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (20. marta 2014. godine).

9.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekta za dodelu bespovratnih sredstava. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

11.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju