Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije

Konkursi

energy-efficiency-rating-graphMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2014. godini u jedinicama lokalne samouprave

PREDMET

Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti koji su određeni članom 4. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj    8/14) (u daljem tekstu: Pravilnik).

PRAVNA LICA KOJA  IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Ukupno raspoloživa sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose 180.000.000 dinara.
Prilikom dodele sredstava prioritet će imati projekti jedinica lokalnih samouprava iz devastiranih područja u smislu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 62/13).

Projekti modernizacije sistema javnog osvetljenja finansiraju se najviše do 30%  od ukupno raspoloživih sredstava.

Maksimalni iznos sredstava po projektu unapređenja energetske efikasnosti koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda iznosi:
1) do 100%, a najviše do 18.000.000,00 dinara za projekte u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranim područjima;
2) do 70%, a najviše do 15.000.000, 00 dinara za projekte u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda  po projektu unapređenja javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, odnosno do 2.000.000,00 dinara.

Jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo sa jednim projektom koji se može odnositi samo na jednu od predloženih kategorija iz tačke 4 Pravilnika.Ako jedinica lokalne samouprave dostavi više projekata, dostavljeni projekti neće biti razmatrani.
Uslovi za pojedine kategorije projekata definisani su članom 4. Pravilnika.

Podnosilac prijave za dodelu sredstava radi finansiranja projekta koji obuhvata mere unapređenja termotehničkih sistema u objektima mora da ispunjava uslova iz člana 6. stav 6. Pravilnika.

Uslovi u pogledu minimalne uštede energije prema kategoriji projekta su:
1) unapređenje termičkog omotača – minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
2) zamena sistema  ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom – minimalno 10% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
3) unapređenje, odnosno modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja – minimalno 10% u odnosu na godišnju potrošnju električne energije;
4) unapređenje termičkog omotača i energetskih sistema putem kombinovanja mera –  minimalno 30% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
5)  modernizacija sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama- minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju električne energije;
6) instalacije solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode – minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje potrošne tople vode.
Minimalni uslovi energetske efikasnosti ne odnose se na projekte instaliranja kotlova na biomasu.
Uslov za finansiranje projekata je da je prost period povraćaja investicije kraći ili jednak periodu od 15 godina.

Kriterijumi za izbor projekta jesu:
1) očekivana ušteda energije na godišnjem nivou po ukupnoj vrednosti investicije kWh/RSD za projekte energetske efikasnosti;
2) udeo sopstvenog učešća jedinice lokalne samouprave u ukupnoj investiciji;
3) prost period povraćaja investicije;
4) vrsta objekata od javnog značaja;
5) projekti modernizacije javnog osvetljenja;
6) oprema proizvedena u Republici Srbiji, odnosno izvođači radova registrovani u Republici Srbiji;
7)  razvijenost jedinice lokalne samouprave.
Kriterijum pod tačkom 2) ovog člana ne odnosi se na ocenjivanje projekata u devastiranim područjima koji se odvojeno i nezavisno ocenjuju u odnosu na ocenjivanje projekata u ostalim jedinicama lokalne samouprave.
Projekti energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja odvojeno i nezavisno se ocenjuju od projekata za javno osvetljenje.
Za projekte koji se odnose na instaliranje kotlova na biomasu kao kriterijum očekivane uštede u energiji uzima se očekivana ušteda primarne energije fosilnih goriva po ukupnoj vrednosti investicije.

Detaljni kriterijumi za izbor i ocenu projekata su dati u prilogu 7.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Uz Prijavni obrazac (Prilog 1), podnosi se sledeća dokumentacija:
1) potvrda podnosioca prijave o postojanju projektne dokumentacije u skladu sa zakonom i propisima kojim se uređuje izgradnja objekata, a na osnovu koje je izrađena tehničko-ekonomska analiza(Prilog 2);

2) tehničko-ekonomska analiza potpisana (overena) od strane odgovornog projektanta u skladu sa zakonom koja sadrži sledeće elemente:

  • tehnički opis projekta koji obavezno sadrži popis i opis radova;
  • popunjen odgovarajući obrazac očekivane godišnje uštede energije (OPG) (Prilog 3), gde je primenljivo;
  • predmer i predračun radova sa ukupnom cenom investicije izraženo u RSD sa obračunatim PDV;
  • obračun perioda povraćaja sredstava;
  • planiranu dinamiku projekta koja obavezno sadrži: očekivan datum objavljivanja poziva u postupku javne nabavke za odabir izvođače radova, očekivani datum početka radova, kao i očekivani datum završetka radova;
  • izjava odgovornog projektanta da je tehničko-ekonomska analiza urađena u skladu sa projektnom dokumentacijom (Prilog 4)

3) izjava o načinu finansiranja projekta (Prilog 5) potpisanu od strane predstavnika opštine koja sadrži:

  • visinu sredstava koji se traže iz sredstava Budžetskog fonda;
  • način na koji će se obezbediti sredstva i visina iznosa za finansiranje projekta.

 

4)    dokaz o vlasništvu nad objektom koji je predmet projekta ili drugi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno pravosnažnu upotrebnu dozvolu;

5)    izjava da će u procesu javne nabavke biti primenjeni kriterijumi zakonom predviđene maksimalne prednosti za domaće proizvođače opreme i izbođače radova (Prilog 6).
Projekat se prijavljuje u pisanoj formi. Svi popunjeni obrasci se dostavljaju i u elektronskom izvornom formatu na kompakt disku.

ROK DOSTAVLJANJA
Do 20. februara 2014. godine.

Telefon za informacije: 011/3346-755 lokali 139, 223, 227
e-mail: fondee@merz.gov.rs

Detalji konkursa