Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Konkursi

tolerance-2KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa , kao što supripadnici/e nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i prema višestruko diskriminisanim osobama.

2.    Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije),kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava, u skladu sa programom „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Udruženja koja su registrovanau registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženjasa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
  • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
  • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
  • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa će biti i preporuke Ugovornih tela UN i rezolucije Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, preporuke iz Izveštaja o napretku EK, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na poseban podračun otvoren samo za sprovođenje odobrenog projekta. Sa tog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja na formularima koje predviđa Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 16.697.000,00 din. (slovima:šesnaestmilionašeststotinadevedesetsedamhiljadadinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara), za izabrani projekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 17.02.2014. GODINE U 16:00 ČASOVA.

Detalji konkursa