Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

Konkursi

poslovne zoneMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

U cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program mera za podršku razvoja poslovnih zona.

Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i iznose 466.522.000 dinara. Ova sredstva su opredeljena za realizaciju sledećih mera:
1. Mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona
2. Mera unapređenja drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija

U okviru svake od navedenih mera, finansiraće se učešće u izradi i kontroli tehničke dokumentacije i izvođenju radova, u skladu sa uslovima predviđenim Programom i Javnim pozivom.

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko investiciju realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

U okviru svake mere, podnosioci prijave projekta mogu podneti po jedan predlog projekta za dodelu sredstava, i to jedan za učešće u finansiranju izrade i kontrole tehničke dokumentacije i jedan za učešće u finansiranju realizacije projekata.

Ministarstvo će, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, učestvovati u finansiranju odobrenih projekata u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to u visini od:
1.     90 % za jedinice lokalne samouprave iz  IV grupe razvijenosti;
2.     60 % za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;
3.     30 % za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;
4.     20 % za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti;

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu („Službeni glasnik RS“ br. 5/2014 od 22. januara 2014.) utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete. Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa.

Rok za prijavu projekta ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu