Sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Konkursi

public lightingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE                          

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete za:
1.    zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti
2.    zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 537, ekonomska klasifikacija 463-transferi ostalim nivoima vlasti, 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za namene precizirane pod tačkom I ovog Konkursa,  sa ciljem: podsticanja jedinica lokalne samouprave za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete; poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga; unapređenja sistema komunalnih usluga pružanjem kvalitetnije usluge javne rasvete u okviru tehničkih mogućnosti savremenih postrojenja, opreme i uređaja; smanjenja troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 21.oktobar 2013. godine.
4.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili se upućuju poštom, obavezno u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose u dva primerka, overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom naziva konkursa, na adresu:

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:
1.    popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa sajta Sekretarijata);

2.    overena fotokopija izvoda iz akta o planu ili programu rekonstrukcije javne rasvete;

3.    fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;

4.    ovlašćenje za zastupanje opštine/grada;

5.    izjava predsednika opštine/gradonačelnika ili nadležne službe o dosadašnjem korišćenju sredstava iz budžeta AP Vojvodine i drugih fondova (NIP, EDF, ADF, GTZ, i dr.) za rekonstrukciju javne rasvete u poslednje 3 godine;

6.    zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun; broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);

7. idejni projekat sa predmerom i predračunom;

8. kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i/ili upravljanja javnom rasvetom. U izvodu mora biti data ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u %), ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti, opremu za upravljanje i montažu istih, godišnji iznos za utrošenu električnu energiju, vrsta, broj i snaga novih izvora svetlosti i rešenja upravljanja (ukoliko postoji) i rok otplate investicije;

9.    izjava predsednika  opštine/gradonačelnika:
a)    da su uz sredstva dobijena po ovom Konkursu obezbeđena/biće obezbeđena preostala sopstvena finansijska sredstva za rekonstrukciju javne rasvete;
b)    da će namenski utrošiti dodeljena sredstva;
c)    da će Sekretarijatu dostavljati  izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje neuredne prijave i to:
•    neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
•    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
•    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane; sa nepopunjenim rubrikama; popunjene grafitnom olovkom-ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku; prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail); prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu; bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka, kao i prijave koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih lokalnih samouprava koje nisu podnele finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih toj lokalnoj samoupravi po prethodnim konkursima Sekretarijata.

Podnosilac prijave iz stava 1. i 2. ovog člana se obaveštava pismenim putem i na istu nema pravo žalbe niti pokretanja upravnog spora.

Detaljnije