Bespovratna sredstava lokalnim samoupravama i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Konkursi

suvenir 2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 4.000.000,00 dinara i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 9.500.000,00 dinara, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

I. Sredstva namenjena lokalnim samoupravama sa teritorije APV

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine.

II. Sredstva namenjena neprofitnim institucijama/ udruženjima

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa:

1. organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine;

2. unapređenjem kamping turizma u AP Vojvodini;

3. unapređenjem poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;

4. podrškom aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

USLOVI
Podnosilac:
1. može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 2.000.000,00 dinara,

2. dužan je da obezbedi sopstveno učešće minimum 30% (lokalne samouprave), odnosno minimum 10% (udruženja),

3. u obavezi je da planirane aktivnosti sprovodi na teritoriji AP Vojvodine.
Prihvatljivi troškovi koji se mogu finansirati mogu se videti na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. septembar 2013. godine.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – transferi i dotacije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prilikom donošenja odluke prednost će imati lokalne samouprave, odnosno udruženja koja obezbede veće sopstveno učešće za realizaciju projekta.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Podnosilac je u obavezi da, pre zaključenja ugovora, otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za udruženja kojima je odobren iznos od 200.000,00 dinara i manje su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, a za iznose preko 200.000,00 dinara su hipoteka ili garancija od banke u vrednosti iznosa subvencije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4302, 487 4580, 487 4669.

Detaljnije