Konkurs – manifestacije

Konkursi

agricultural fairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima manifestacija tipa sajmova i izložbi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i lokalno – tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa
je dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine za organizaciju manifestacija u 2013. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika.

  1. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj.  KORISNICI PODRŠKE – opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivrede aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koji se bave stočarskom proizvodnjom.
  2. Za lokalno – tradicionalne manifestacije – sa svrhom prezentacije kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanje proizvodnje lokalnih proizvoda. KORISNICI PODRŠKE opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicinalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

3. Posebni uslovi za podršku
Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u “Pravilniku o  dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela“, koji su osnov za bodovanje i kvalifikovanosti prijave za finanisranje

Isplata sredstava
– Razmatranje prispelih Prijava vršiće Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu
– Isplata sredstava vršiće se na osnovu Ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

Iznos sredstava
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 15.998.000,00 dinara

Nadzor nad korisnicima sredstava organizatorima manifestacija
– Korisnici su dužni da čuvaju duplikate Prijave kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja Prijave,

– Organizator manifestacije kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije ima obavezu da tokom trajanja manifestacije na vidnom mestu istakne da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine obezbedio finansijsku podršku.

Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje Prijave za održavanje manifestacije.

– Konkurs je otvoren zaključno sa 22.11. 2013. godine.

– Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

– Prijava se podnosi isključivo na:

a) Obrazcu: „ Prijava za dodelu finansijske podrške“,
b) Obrazcu „Finansijskog plana organizovanja manifestacije“ i
c) Obrazcu „ Lista članova udruženja“ za vrstu manifestacija za koju je ova
lista neophodna.

Obrazci kao i tekst konkursa su objavljeni na sajtu Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije podnosi Prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom, isključivo poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Detaljnije