Konkurs lokalnim samoupravama – sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Konkursi

street_lamp_-_st_louisPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU‚, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 34.000.000,00 dinara.

PREDMET KONKURSA:

Sufinansiranje planiranja i uređenja tematskih (tipskih i mešovitih) celina, ulica, trgova, štrandova i drugih turističkih celina, koji bi u nizu sadržali veći broj turističkih objekata, vinskih podruma, odnosno proizvođača vina, rakije, zanatskih radnji, nacionalnih restorana, zavičajnih domova, etno kuća, suvenirnica i tome slično, kroz projekte:

1. adaptacije javnih objekata, fasada, opremanje uličnim mobilijarom (klupe, dekorativni stubovi za rasvetu, livene zidne svetiljke, fenjeri, korpe za otpatke, livene česme i tome slično), komunalnog opremanja javnih površina, uređenje jarkova (prelaza), postavljanja turističke signalizacije u cilju obeležavanja tematske celine i upućivanje na istu i drugo u skladu sa prostornim planom i planovima detaljne regulacije, a u cilju unapređenja turističke ponude. Napomena: navedene mogućnosti za finansiranje odnose se samo na objekte i infrastrukturu koji se nalaze u planski obuhvaćenoj mikrolokaciji (ulica, trg, itd.).

Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara)

2. izrade planske dokumentacije za uređenje tematske celine, organizovanja edukacija za potencijalne vlasnike i studijskih poseta vlasnika ili zakupaca objekata iz tematskih ulica poznatim turističkim centrima u susednim državama, u kojima su takve ulice i celine turistička atrakcija, zatim izrade promotivnog materijala mikrolokacije i slično.
Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvaipomilionadinara)

CILj KONKURSA:

Koncentracija turističke ponude lokalnih zajednica u tematske celine u cilju podsticanja preduzetništva, otvaranja novih radnih mesta, očuvanju tradicionalnih zanata, negovanju i razvoju vinske kulture, jačanju kapaciteta gastronomske ponude, kao i podizanja celokupnog turističkog kapaciteta i povećanog priliva turista u Vojvodinu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave:
1. koje imaju obezbeđeno minimum 50% sopstvenog učešća u realizaciji projekta i dostave izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji navedenog projekta.

2. sa projektima iz tačke 1 u predmetu konkursa.

3. koje poseduju plansku dokumentaciju za uređenje i rekonstrukciju tematskih turističkih ulica, trgova i drugih celina,

4. koje u određenoj fazi imaju u funkciji tematsku ulicu ili celinu (započete aktivnosti na adaptaciji, uređenju, započeto turističko obeležavanje tematskih celina i sl.),

5. koje prilikom realizacije razvojnih projekata sarađuju sa akreditovanim razvojnim agencijama

6. koje imaju obavljene pripremne aktivnosti, anketirane vlasnike ili zakupce objekata u tematskim celinama, koji su organizovali studijske posete potencijalnih vlasnika ili zakupaca objekata sličnim turističkim centrima u regionu, koje imaju tematske turističke ulice i druge celine,

7. koje imaju veći broj proizvođača starih zanata, registrovanih proizvođača vina i rakije, podruma i vinoteka i drugih učesnika zainteresovanih da budu “stanovnici“ ulice ili druge turističke celine,

8. koje imaju veći stepen očuvanosti objekata specifičnog vojvođanskog graditeljstva u ulici, kojom se konkuriše,

9. koje poseduju veći broj i vrstu registrovanih smeštajnih kapaciteta,

10. koje poseduju veći broj i vrstu manifestacija koja se održavaju u tom mestu,

11. koje su u blizini prirodnih i antropogenih vrednosti,

12. koje su u blizini tranzitnih puteva (autoputa, značajnih magistalnih puteva, plovnih puteva, međunarodnih biciklističkih ruta itd).

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
1. odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta i izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji projekta
2. opis projekta uz foto dokumentaciju trenutnog stanja izabrane ulice ili druge tematske celine, sa kojom se konkuriše,
3. odgovarajući projekat za uređenje odobren od nadležnog organa
4. opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti,
5. popunjen konkursni obrazac,
6. budžet projekta (specifikacija troškova).
7. ugovor odnosno sporazum o saradnji između lokalne samouprave i akreditovane razvojne agencije.

Prijave za Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2013. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

Link