Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Za sprovođenje javnog rada opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
–    zaradu nezaposlenim licima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
–    23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
–    24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
–    25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
–    26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
–    1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih i drugih delatnosti;
–    3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
–    socijalnih, humanitarnih  i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;
–    održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, uređenje romskih naselja i drugi poslovi.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    organi jedinica lokalne samouprave
–    javne ustanove i javna preduzeća i
–    udruženja građana
sa sedištem u opštini Kanjiža.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda –

Ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine www.kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa