Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

DeponijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i degradiranih površina i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 1.520.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to 800.000,00 kao pomoć u sufinansiranju Projekata i Studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i aktivnosti u cilju rešavanja problema deponija i 720.000,00 za nabavku opreme za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno tačan naziv opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera i namenu
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
–      izjavu da je ugovor za nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:  
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju,
–      opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa
–      dugoročni efekat projekta na životnu sredinu.

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–      objavljivanje javnog konkursa: 08.05.2013. godine,
–      dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31.05.2013. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.06.2013. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.

Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 16.12.2013. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (a kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link