Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

Konkursi

conferenceMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

Evropska Radna grupa UN za starenje postoji od 2008.godine. Čine je predstavnici pojedinačnih zemalja članica koji se bave pitanjima starenja (nacionalni koordinatori ili drugi vladini stručnjaci). Rad Grupe koordinira Biro, a aktivnosti se odvijaju po usvojenom Programu rada. Republika Srbija aktivno učestvuje u njenom radu. Zadaci Radne grupe za starenje su da doprinosi primeni Regionalne (evropske) strategije (2002.) i Leonske deklaracije (2007.), da obezbedi pravce razvoja UNECE rada u oblasti starenja, da promoviše i podstiče međunarodnu saradnju, razmenu iskustava i diskusiju o politikama preduzetim u pojedinačnim zemljama, i da promoviše svest o starenju i posledicama starenja u UNECE regionu.

Ove godine šesti po redu sastanak Evropske Radne grupe za starenje održaće se u Beogradu.

Opšti uslovi Konkursa:

  • Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji grada Beograda  koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite starih lica,
  • Projekti se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu,
  • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 400.000,00 (slovima: četiristotinehiljada) dinara.
  • Period sprovođenja projekta je od datuma zaključenja ugovora do 22.maja 2013.godine.
  • Projekat se odnosi na organizaciju i koordinaciju rada Evropske Radne grupe za starenje, obezbeđenje keteringa za dva dana rada za 25 članova, organizaciju svečane večere i kupovinu avio karata .
  • Krajnji rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 1.april 2013. godine u 13  časova.  Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji;

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom Konkursu.

2.    Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta

U troškove koji se trebaju uvrstiti u budžet projekta spadaju: Organizacija i koordinacija planiranih aktivnosti, kupovina avio karata (jedna povratna karta iz Beča, jedna povratna karta iz Frankfurta i tri povratne karte iz Ženeve), organizacija ketering ručka za 25 članova Radne grupe za 21. i 22. maj 2013.godine i organizacija svečane večere 21.maja 2013.godine za 25 osoba. U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o finansiranju, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Uz prijavu se mora predati i sledeća obavezna prateća dokumenta:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;

Krajnji rok za prijem prijava

Krajnji rok za dostavu prijava je 1.april 2013. godine u 13  časova.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.

4.    Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Link