Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću

Konkursi

agriculture handPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini

Dana 18. maja 2013. godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je produžio rok za dostavu dokumentacije za Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini. Pored produženja roka za dostavu dokumentacije, značajno je da je povećan procenat iznosa sredstava za podršku investicija sa 30 na 50%, kao i maksimalna visina podsticajnih sredstava.

1.    Predmet konkursa

Predmet konkursa je realizacija delatačke IV Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrća,adaptacija objekata u kojima se vrši prerada meda i nabavka opremeza preradumleka, mesa, voća i povrća,uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imajukorisnici registrovani na teritoriji AP Vojvodine:
1.    Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
2.    Zemljoradnička zadruga,
3.    Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata.

Mesto realizacije odobrene investicije je napodručju AP Vojvodine.

3.    Namena podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva će se koristiti za sufinansiranje:

I.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekataza preradu mleka i nabavke opremeza preradu mleka:

1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekatazapreradumleka, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuopremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenjeasortimanaproizvoda: Oprema za prijem mleka (laktofriz, kapaciteta do 1.000 l, pumpa za mleko, filter za mleko, sabirna cisternakapaciteta do 1.000 l, laktodenzimetar, radni sto); Oprema za fermentaciju i pakovanje (duplikator za jogurt kapaciteta do 1.000 l,duplikator za kiselo mlekokapaciteta do 500 l, duplikator za pavlakukapaciteta do 500 l, zavojna pumpa za transport jogurta ili kiselog mleka); Oprema za siranu(sirarska kadakapaciteta do 1.000 l, pumpa za surutku, predpresa za sir, presa za sir, sirarski sto, kalupi za sir, bazeni za solenje, regali za solenje, radni sto, alati za obradu sirnog gruša, kompresor, filter za vodu, elektronski termoregulator);Rashladni uređaji za čuvanje gotovih proizvoda (komore ili hladnjaci); Opremanje komore za zrenje sira (agregat, isparivač, termostat, higrometar), ručni pribor, linije za punjenje, linije za pakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

3.    nabavku laboratorijske opreme za unapređenje kontrole kvaliteta i higijene proizvoda.

II.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekata za preradu mesa i nabavke opreme za preradumesa:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za preradu mesa, u skladu sa važećim propisom: prostorije za prijem mesa, prostorije za preradu mesa,prostorije za salamurenje, komore za sušenje i dimljenje mesa, komore za čuvanjemesa, komore za smrznuto meso;

2.    nabavku novih linija, opreme i mašina, za tradicionalnu proizvodnju prerađevina od mesa: sterilizator, stona vaga, postolje za vagu, vuk, kuter, mešalica za nadev 100 l, punilica 30 l, kazan za topljenje masti sa mešalicom 200 l, posuda za taloženje masti sa sitom 200l, radni sto, ručna pila, posuda za salamurenje, linije za punjenje, mašine za uvezivanje kobasica i druga nenavedena pripadajuća oprema.

III.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata zapreradu voća i povrćai nabavke opreme za preraduvoća i povrća:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekata za preradu voća i povrća, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavku opreme zahladnjače (izolacioni zidni i krovni paneli, hidraulične rampe sa vratima na prijemu robe, rashladni sistemi za komore, prostori za prijem i sortiranje robe, oprema za podešavanje i održavanje kontrolisane atmosfere, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, oprema za sortiranje, oprema za pakovanje, sredstva unutrašnjeg transporta);

3.    nabavku opreme za toplu i hladnu preradu voća i povrća: mašine za pranje, transporteri i elevatori, mašine za rezanje, blanšeri, kalibratori, pumpe, stolovi, vibracioni separatori, pasirke, sudovi, tuneli za brzo zamrzavanje, oprema zasortiranje, oprema za pakovanje proizvoda, sušare za voće i povrće kapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije i druga nenavedena pripadajuća oprema.

IV.    Nabavke opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret):
1.    nabavku mašina i opremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenje asortimanaproizvoda od uljanih kultura: prese za hladno ceđenje ulja, filteri, linije za punjenje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

V.    Nabavke opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja:
1.    Nabavkunovemehanizacijezažetvulekovitog, začinskog i aromatičnogbilja – berača i kosilica;

2.    Nabavkunoveopremezačuvanje, preradu i pakovanjelekovitog, začinskog i aromatičnogbilja: minisušarekapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije, vazdušni i vibracioni separatori, mašine za odvajanje stabljike od cveta, mašine za odvajanje lista od stabljike, mašina za usitnjavanje bilja, transporteri,linijezapakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

VI.    Adaptaciju objekata zapreradu pčelinjih proizvoda i nabavke opreme zapreradu pčelinjih proizvoda:
1.    adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada meda, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuspecijalizovaneopremezapreradumeda: električna centrifuga,manuelna centrifuga,stresač pčela,električni otklapač saća, kada za otklapanje saća,sto za otklapanje saća,stalak za otklapanje saća,električna pumpa za pretakanje meda,pneumatska punilica za med,ručna dozerica za med,mešalica za kristalizirani med,automatski sto za pakovanje meda,sakupljač polena (ugrađen u podnjaču),kanta za med (inoksa i plastične mase-PP ili PET), cisterna za čuvanje meda,topionik voska sa presom,topionik voska za cele ramove,električni dekristalizator meda,duplikator-homogenizator sa mešalicom i reduktorom,matične rešetke,pčelarska vaga (150kg), linija za punjenje i pakovanje meda,linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača,mlin čekićar za mlevenje šećera,pčelarska SMS vaga,motorni izduvač za pčele,sušara za pol i druga nenavedena pripadajuća oprema.

4.    Visinapodsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za podršku aktivnostimausmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošćuu AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 120.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovomKonkursu utvrđuju se u iznosu do 30% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa, osim kod tačaka I, II, III i VI, gde može podneti dve prijave po jednoj tački, s tim da se jedna prijava odnosi na rekonstrukciju, dogradnju ili adaptaciju objekata, a druga na nabavku opreme, i to:
•    zarekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrćai pčelinjih proizvoda do1.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mleka do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mesa do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za hladnjače i preradu voća i povrća do 5.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret) do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku mehanizacije za žetvu i opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda do 2.000.000,00 dinara.

5.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

•    Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava(u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva do kraja 2012. godinei nalazi se u aktivnom statusu;

2.    dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu;

3.    ima manje od 65 godina u trenutku podnošenja zahteva;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i ostale investicije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost poljoprivrednog gazdinstva nakon realizacije investicije;

5.    ima prebivalište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;
10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako:
1.    je registrovana kod Agencije za privredne registre i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu;

3.    dokaže da su izmireneporeske obaveze za 2012. godinu;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

5.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovan kod Agencije za privredne registre pre 2012. godine i nalazi se u aktivnom statusu,i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    dokaže da jeizmirioporeske obaveze za 2012. godinu;

3.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

4.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

5.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

6.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

7.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

8.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

9.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

6.    Posebni uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

Fizičkolice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ostvaruju pravo na korišćenjepodsticajnihsredstavazarekonstrukciju, dogradnju,adaptacijuobjekata i nabavkunoveopremezapreradumleka, mesa,voća i povrća,uljanihkultura,lekovitog, začinskog,aromatičnogbilja ipčelinjihproizvodaako:
1.    ima minimum 4 umatičene mlečne krave, 20 ovaca ili koza za proizvodnju mleka, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mleka;

2.    ima u tovu minimum 10 svinja ili 5 junadi,u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mesa,

3.    ima zasnovanu proizvodnju na minimum 0,5 ha voća, povrća ili uljane tikve, odnosno 0,2ha u zaštićenom prostoru na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu voća, povrća ili uljanih kultura;

4.    ima minimum 0,2 ha zasada lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja.

5.    ima minimum 10 košnica, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu i prodaju pčelinjih proizvoda.

U slučaju da korisnici podsticajnih sredstava iz tačke 2. Konkursa nemaju dovoljne količine primarnih poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava mogu ostvariti ako imaju zaključene ugovore sa drugim proizvođačima tih primarnih poljoprivrednih proizvoda.
Zemljoradnička zadruga i preduzetnik koji ostvare podsticajna sredstva za namene iz tačke 3. Konkursa,u visini od 2.000.000,00 dinara i više, imaju obavezu da do 31. oktobra 2013. godine prime u stalni radni odnos najmanje jedno lice.

7.    Postupak odlučivanja o dodelisredstava

•    Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno,
•    Rok za realizaciju investicije je do 31. oktobra 2013. godine,
•    Kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja od značaja ze realizaciju Konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli sredstava iz Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

8.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Konkurs je otvoren od 10.marta do 30. septembra 2013. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljati ISKLjUČIVO POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
sa naznakom:
„KONKURS ZA PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U AP VOJVODINI U 2013. GODINI“

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4379.
Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju