Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standard

Konkursi

students-bus-excursion-fun-2010POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
•    programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
•    razne manifestacije,
•    đačke ekskurzije,
•    uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
•    druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;

2.    troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013 godine;

3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;

4.    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;

5.    da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i

6.    da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova učeničkog standarda registrovana;

2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2013. godine.

 NAČIN APLICIRANjA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs .

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Link