Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkursi

sioPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine
•    partnersku saradnju između više udruženja međusobno, sa Kancelarijama za mlade ili ustanovama koje se bave mladima
•    realizaciju aktivnosti u manjim, ruralnim sredinama.

1.    Oblast: OBRAZOVANJE MLADIH
•    Podrška programima neformalnog obrazovanja, a naročito koji se sprovode u ruralnim sredinama
•    Podrška upotrebi online učenja kod mladih koji su van sistema obrazovanja

2.    Oblast: ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
•    Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavnja mladih
•    Podsticanje organizovanja stručne prakse učenika ili studenata završnih godina
•    Formiranje centara za razvoj karijere i podrška njihovom radu
•        Podrška mladim nezaposlenim licima  koji spadaju u grupu teže zapošljivih i marginalizovanih grupa

3. Oblast: ZDRAVLJE MLADIH
•    Organizovati posebne programe rekreativnih aktivnosti i sportskih takmičenja u i van obrazovne ustanove prilagođene mladima i zdravstvenom stanju mladih
•    Razvijati i podržavati programe „Volonteri/ke u zdravstvenim ustanovama za omladinu“
•    Podržati i senzitivisati rad Savetovališta za mlade pri Domovima zdravlja za pristup prilagođen mladima
•    Unapređivati i razvijati online sisteme informisanja i savetovanja mladih u oblasti zdravlja, pri postojećim sistemima zdravstvene zaštite

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
•    Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva, izvornog narodnog stvaralastva i očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa u službi multikulturalnog i interkulturalnog dijaloga mladih u AP Vojvodini
•    Podizanje kvaliteta organizovanja kulturnih događaja kroz sprovođenje seminara za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima

5. Oblast: AKTIVNO UKLJUČIVANJE MLADIH U DRUŠTVO I VOLONTERIZAM
•    Podrška projektima za unapređenje programa i funkcionalnih kapaciteta omladinskih klubova i Kancelarija za mlade
•    Podrška projektima za jačanje kapaciteta omladinskih udruženja za upravljanje projektnim ciklusima i upravljanje organizacijama

6. Oblast : MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
•    Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanja iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
•    Povećanje nivoa informisanosti mladih u oblastima: praktična pitanja iz svakodnevnog života, slobodno vreme, sport , kulturne aktivnosti, putovanja, Evropske i internacionalne mogućnosti za mlade
•    Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: sporazum između organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom i aktivnostima Vojvođanskog omladinskog centra)

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
•    Akcije očuvanja i unapređenja stanja zaštite životne sredine u ruralnim područjima
•    Akcije čišćenja i uređenja životne sredine
•    Organizovanje foruma na lokalnom nivou sa konkretnim tematikama

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA I IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju problema diskriminacije i rad na smanjivanju predrasuda, naročito prema manjinskim i marginalizovanim grupama/zajednicama, a posebno uključiti mlade iz osetljivih grupa u ove aktivnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju rodne ravnopravnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati postojeće i osnivanje novih servisa (npr. savetovališta, SOS telefoni i slično) za mlade iz osetljivih grupa
•    Podržati predbračna savetovališta za mlade ili savetovališta za brak i porodicu

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
•    Podizanje svesti mladih o značaju bezbednosti u njihovoj okolini (škola, fakultet, zdravstvena ustanova, ulica, a naročito na sportskim priredbama)
•    Sprovoditi aktivnosti u cilju povećanja nivoa svesti o problemima nasilja u porodici (mladi koji trpe ili vrše nasilje)
•    Sprovoditi istraživanja na godišnjem nivou: o nasilju među mladima; o poverenju mladih u sektor bezbednosti; o povredama na radu, profesionalnim bolestima mladih, kao i mobingu nad mladima; kreirati bazu podataka o postojećim organizacijama i institucijama koje se bave prevencijom nasilja mladih i promovisanjem bezbednosti mladih
Dokument Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i na portalu omladina.info
Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini. Prilikom pisanja projekta rukovoditi se ciljevima, indikatorima i nosiocima aktivnosti koje su navedene Akcionom planom politike za mlade u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.700.000,00 dinara
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektnom zadatku iznosi 300.000,00 dinara
3.    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (14.03.2013. godine).
4.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od 8 meseci, a najkasnije do 1. decembra 2013. godine.
5.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom
7.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji
8.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
9.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje
10.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Link