Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Ten Step Ap rong>Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti kojei za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 9.670.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2012. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;

– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;

– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na
očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, čuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
• Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;

• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 23. jula 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.ounz.vojvodina.gov.rs;

• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;

• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom);

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U VOJVODINI

• Konkurs je otvoren do kraja 2012. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu.

IV OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA
• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice;

• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;

• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;

• Neće se uzimati u razmatranje prijave za programe, projekte i aktivnosti za čiju realizaciju su podnosiocima već dodeljena sredstva iz budžeta AP Vojvodine u 2012. godini.

• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;

• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;

• Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do utroška obezbeđenih sredstava;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;

• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Link

Ten Step Ap