Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica evropske unije i evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2012/2013. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
– da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih studija (da im je prosečna ocena najmanje 8,50 za svaki prethodno završeni stepen studija, odnosno da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku studija za studente upisane na završnu godinu studija prvog stepena);
– da nisu navršili 25 godina života – za studente završnih godina studija prvog stepena studija, odnosno 27 godina – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina – za studente studija trećeg stepena;
– da su najmanje jednu godinu osnovnih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena, odnosno da su upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs i www.dositeja.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
– fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– za studente završne godine prvog stepena studija – potvrda fakulteta o smeru, studijskoj grupi, sa spiskom svih predmeta predviđenih akreditovanim studijskim programom i spiskom položenih ispita kao i sa prosečnom ocenom u toku studija (ukoliko je kandidat prethodne godine završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača i potvrda fakulteta o sistemu ocenjivanja);
– za studente studija drugog i trećeg stepena – u opštini, sudu ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu overena fotokopija diplome o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom (ukoliko je kandidat studije završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača);
– original ili overena u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu fotokopija potvrde fakulteta da su završili najmanje jednu godinu (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na osnovnim studijama na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– original potvrdu i prevod overen kod sudskog tumača da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena odnosno na studije drugog i trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije ili Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– overenu izjavu u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta3 čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs uz tekst konkursa.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste i b) Liste fakulteta iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2012. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FOND ZA MLADE TALENTE BULEVAR MIHAILA PUPINA 2 11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima“.
Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 12. OKTOBRA 2012. GODINE
Neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs I NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI FONDA ZA MLADE TALENTE – www.dositeja.rs
Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnim internet prezentacijama www.mos.gov.rs , www.dositeja.rs i portalu www.zamislizivot.org

Link