Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 300.000.000.00 dinara –

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 50 hektara.

2.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica
– nosioci registrovanih porodičnih poljo-privrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
• otvoren namenski tekući račun u Banci,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjvg anuiteta,
• manje od 50 hektara poljoprivrednog zemlji-šta u sopstvenom vlasništvu.

3.
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).
Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama. koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu. Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupo-prodaji poljoprivrednog zemljišta;
– Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
– Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
– Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
– Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta -Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

4.
Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke no kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:
• Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, do maksimalnog iznosa od 15.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
• Prevremena otplata kredita: 0%;
• Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. i to 15.06. i 15.12. u godini.

Za kredite puštene u korišćenje do 30.04. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. iste godine.
Za kredite puštene u korišćenje u periodu od 30.04. do 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12. u tekućoj godini. Za kredite puštene u korišćenje nakon 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. naredne godine.

Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.
• Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno (EKS od8,10%);
• Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća jednokratno unapred;
• Bez učešća i depozita.

5.
Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:
• blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom „bez protesta“;
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:
• Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na pod-ručju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područjv na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
• Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upi-sanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemlji-šta od strane Poreske Uprave.

6.
Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred. a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda. Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.
Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

7.
Učesnici Konkursa svoju zainteresovanost za odobravanje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad: Glavna filijala Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 49, teleofon: (021) 442-625
Filijala Bačka Palanka, Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 45, telefon: (021) 752-707
Filijala Inđija, Dušana Jerkovića 5, telefon: (022) 555-803
Filijala Temerin, Novosadska 377. teleofon: (021) 844-611
Filijala Vrbas, Maršala Tita 47, telefon: (021) 794-255
Glavna filijala Ada, Ada, Lenjinova 19, telefon: (024) 853-411
Filijala Bečej, Borisa Kidriča 52. teleofon: (021) 691-55-28
Filijala Senta, Glavni trg 3, telefon: (024) 815-627
Glavna filijala Subotica, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 2, telefoon: (024) 552-018
Filijala Bačka Topola, Maršala Tita 40, telefon: (024) 714-679
Glavna filijala Sombor, Sombor, Kralja Petra I 7, telefon: (025) 421-080
Filijala Kula, Josipa Kramera 10, telefon: (025) 722-233
Glavna filijala Zrenjanin, Zrenjanin, Kralja Petra I 3, telefon: (023) 563-737
Filijala Kikinda, Nemanjina 9, telefon: (0230) 402-370
Glavna filijala Sremska Mitrovica, S. Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada 12, telefon: (022) 610-658
Filijala Ruma, Glavna 111, telefon; (022) 433-530
Filijala Šid, Školska 1, telefon: (022) 719-020
Glavna filijala Pančevo, Pančevo, Nikole Tesle 9, telefon: (013) 304-500
Filijala Vršac, Vršac, Sterijina20, teleofon: (013) 801-280

Dodatne informaiije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i teleofone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457. Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke. Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs

Link