Podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u 2012. godini, u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.200.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Opšti uslovi za prijavljivanje na Konkurs se utvrđuju prema tematskim celinama konkursa:

1)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova se mogu prijaviti samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova.
2)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova se pored privatnih preduzeća mogu prijaviti i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.
3)    Na Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti mogu  se prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preduzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascima Upitnika za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i na obrascu Prijave za Konkurs podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini, koji se mogu preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava