Dodela sredstva za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Konkursi

organska-hrana1POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara (slovima: šeststotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2016. godinu
– Podsticajne aktivnosti – Otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– unapređenje kapacita žena za intenzivnije uključivanje u proizvodnju organske hrane i razvijanje sopstvenih biznisa
– promocija modela ekonomskog osnaživanja žena
– podsticanje članica udruženja žena na teritoriji AP Vojvodine da pokrenu postupak sertifikacije organske poljoprivredne proizvodnje

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća imaju seoske ženske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pohađale sve nivoe obuka u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje koje su organizovali Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Zavod za ravnopravnost polova

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pokrenule Otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje” sa oznakom Ne otvarati.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Konkurs je otvoren do 10. maja 2016. godine. Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije