Konkurs za nevladine organizacije 2011.

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini za realizaciju projektnih aktivnosti saveza studenata, strukovnih organizacija i udruženja građana u 2011. godini, a iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva i projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo za učešće na konkursu:
1. Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovani savezi studenata, strukovne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
2. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtovima Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. i www.arhiurb.vojvodina.gov.rs. (obrazac možete preuzeti ovde) Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu saveza, organizacije ili udruženja u Registar.

3. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:   

6. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 200.000,00 dinara.

7. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva iznosi 1.000.000,00 dinara, a za projekte koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine iznosi 1.930.000,00 dinara.

8. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

9. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti arhitekture, urbanizma,  graditeljstva i zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške; –   broj učesnika nosioca projekta;
– visina sopstvenog učešća;
– procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora –  ukoliko je za  izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora i
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

10.  Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do  30.08.2011. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava: 12.09.2011. godine,
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.12.2011. godine, –  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2012. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:                     19.09.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:   

11. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

12. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.

13. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

14. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:             

15. Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs). Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs nevladinih organizacija“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić na telefon 021/487-4486).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link