Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou- DILS” objavljuje
Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” (DILS – Delivery of Improved Local Services) finansira se iz Zajma Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni ciljevi su unapređivanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti  usluga na lokalnom nivou.

Deo sredstava Zajma opredeljen je za finansiranje  projekata koji za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, u obliku grantova  namenjenih zainteresovanim udruženjima građana čije aktivnosti su usmerene na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Ovaj poziv objavljuje se za podnošenje predloga projekata koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i podrška razvoju njihovih aktivnosti usmerenih na socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom kroz poboljšani  pristup uslugama.

Za sredstva granta mogu da konkurišu zainteresovana udruženja građana koja zadovoljavaju sledeće kriterijume:
•     Da su registrovana udruženja građana;
•     Da im je sedište u Republici Srbiji;

Trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci.

Ukupna suma opredeljena  za finansiranje  projekata iznosi 300.000,00 evra.

Svi obrasci i obavezna dokumentacija kao i poželjna prateća dokumentacija su dostupni na  sledećim internet adresama: www.dils.gov.rs  i   www.minrzs.gov.rs.
Ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo Smernice za pripremu predloga projekta koji pruža detaljna uputstva  za podnosioce predloga projekata.

•   Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (92.5 kB)
•   Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta 2011[1] (42.5 kB)
•   Aneks 3 – Narativni budžet[1] (69.5 kB)
•   Aneks 4 – Uputstvo za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (63 kB)
•   Aneks 5 – Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta (112 kB)
•   Smernice za podnosioce predloga projekata MRSP DILS (88 kB)

Svim zainteresovanim udruženja građana se preporučuje da prouče Smernice i svoje predloge projekata pripreme u skladu sa uputstvima koja se odnose na  specifične ciljeve konkursa.

Predlog projekta se podnosi u dva štampana primerka (overeni primerak i kopija), i u elektronskom formatu (isključivo na CD-u), sa svim prilozima koji čine osnovnu dokumentaciju definisanu u Smernicama.

Prijavu na konkurs podnosi  nosilac projekta u zapečaćenoj koverti na adresu: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti: “Prijava za konkurs Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» – DILS, zatim puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje predloga projekta je 19. avgust 2011. godine.

Blagovremeno dostavljenim predlozima će se smatrati  preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do navedenog roka, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo rada i socijalne politike.

Kontakt osoba: Milica Jukić (milica.jukic@minrzs.gov.rs), telefon:  011 361-6130.

Link