Bolje je udvoje – volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

Konkursi

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (BCIF)

Poziv udruženjima građana u Srbiji za prijavu nacrta projekata „Bolje je udvoje“ (volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom)

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) je doma a fondacija iji je cilj podsticanje aktivnog uklju ivanja gra ana i gra anki u društvene promene u Srbiji. BCIF podržava proces demokratske tranzicije i osnaživanje civilnog društva u Srbiji kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. Od po etka rada (1999. godine) do danas BCIF je dodelio preko 700 donacija u ukupnom iznosu od preko 3 miliona evra.

BCIF sprovodi razli ite programe podrške inkluziji ranjivih grupa u Srbiji putem podrške projekata organizacija civilnog društva. U saradnji sa Fondacijom Skan i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i isto nu Evropu (CNF CEE) iz Holandije, pokre emo program Bolje je udvoje, nastoje i da podstaknemo udruženja gra ana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Program se zasniva na iskustvima iz Holandije i prenošenju uspešnog holandskog modela, a sprovodi se istovremeno u tri zemlje: Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. Program finansiraju Fondacija Skan i CNF CEE iz Holandije.

Šta model Budi drugar/drugarica podrazumeva?

Model budi drugar/drugarica je osmišljen za ljude koji pripadaju ranjivim društvenim grupama i imaju potrebu za podrškom. Cilj sprovođenja ovakvog modela jeste da ponudi priliku ranjivim grupama, u ovom programu deci i mladima sa invaliditetom, da budu aktivno uklju ene u društvo. Model se može primeniti u radu sa razli itim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, besku nici, OSI i drugi, sa ciljem da se proširi njihova mreža društvenih kontakata.

Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju pripadnike/ce ranjivih grupa sa volonterima/kama – ljudima koji su spremni da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedni kim aktivnostima. Biti drugar/drugarica zna i jednostavno biti tu za nekog drugog. Drugar/drugarica nikad ne treba niti sme da zameni osobu koja pruža stru nu podršku ili lana porodice. Drugar/drugarica je neko kome se može verovati, ko ume da sluša, ko ume da se druži i ko e provoditi vreme sa korisnicima/cama na raznim aktivnostima, kao npr. izlazak na kafu ili u bioskop, pozorište, šetnju. Od volontera/ki koji žele da budu drugari/drugarice se o ekuje da redovno, u kontinuitetu, provode vreme sa korisnicima/cama, i to periodi no (npr. tri sata nedeljno ili dva puta mese no).

Na osnovu procenjenih potreba i želja i jednih i drugih, deca i mladi sa invaliditetom se povezuju sa volonterima/kama u parove, kako bi imali zajedni ke aktivnosti. Odabranim volonterima/kama pruža se obuka, a nakon toga se povezuju sa decom ili mladima sa invaliditetom, prema sopstvenim kapacitetima i potrebama. Obe ciljne grupe, korisnici/ce, ali i drugari/drugarice, imaju koristi od ovih kontakata.

O programu Bolje je udvoje

BCIF sprovodi ovaj program sa idejom da podrži udruženja gra ana u Srbiji u razvijanju konkretnih projekata koji e se zasnivati na modelu budi drugar/drugarica za decu i mlade sa invaliditetom. Na osnovu prijava na konkurs, bi e odabrano 10 udruženja gra ana koja e dobiti finansijsku podršku u iznosu od po najviše 9.500,00 evra za sprovo enje svojih projekata. Za sve odabrane organizacije bi e obezbe en trening koji e držati holandske ekspertkinje, a pored obuke za primenu modela budi drugar/drugarica, trening ima za cilj i podsticanje saradnje me u organizacijama iz razli itih regiona u Srbiji. Neke od tema kojima e se trening baviti su: regrutovanje i obuka volontera/ki, selekcija volontera/ki i korisnika/ca i sastavljanje parova prema kapacitetima i potrebama, kao i profesionalna podrška volonterima/kama. U okviru treninga, organizacije e, uz pomo trenera, razviti detaljne planove aktivnosti svojih projekata.

Ko se može prijaviti?

Konkurs je namenjen udruženjima gra ana sa podru ja Srbije koja imaju iskustva i postignute zna ajne rezultate u direktnom radu sa mladima i decom sa invaliditetom, kao i udruženjima gra ana sa razvijenim volonterskim programima i iskustvom u direktnom angažovanju volontera/ki. Potrebno je da organizacije budu osnovane i da deluju u lokalnoj zajednici i da njima upravljaju ljudi iz te zajednice.

Udruženje se može prijaviti sa projektom u saradnji sa drugim udruženjima ili institucijama. Ukoliko je institucija partner na projektu, sredstva iz budžeta projekta mogu se koristiti samo za aktivnosti udruženja, ali ne i institucije.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, me unarodne organizacije, politi ke partije, verske organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Kriterijumi

Ideja programa je da podrži udruženja gra ana kroz finansijska sredstva, ali i prenošenjem neophodnih znanja i veština, da primene model budi drugar/drugarica u svoj rad, i time doprinesu poboljšanju kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom u Srbiji.

Od udruženja gra ana se o ekuje da osmisle i putem nacrta projekata predlože aktivnosti putem kojih e sprovoditi ovaj model, koji podrazumeva organizovanje dugoro ne volonterske podrške povezivanjem dece i mladih sa invaliditetom sa ljudima iz redovne populacije kroz druženje.

Nacrti projekata deset organizacija bi e odabrani za podršku i u eš e u programu na osnovu slede ih kriterijuma:

Organizacioni kapacitet udruženja

Najmanje tri godine iskustva i zna ajni rezultati udruženja u radu sa decom i mladima sa invaliditetom i/ili u direktnom radu sa volonterima/kama
Broj parova korisnik/ca – volonter/ka koje projekat okuplja.

Projekat je primarno usmeren na ugroženu grupu korisnika/ca, tj. na decu i mlade sa invaliditetom koji su društveno izolovani i nemaju pristup drugim programima podrške.

Aktivna uključenost dece i mladih osoba sa invaliditetom, članova porodice, volontera/ki i šire lokalne zajednice u planiranje i realizaciju projektnih aktivnosti.

Potencijal projekta za promociju i širenje modela budi drugar/drugarica u lokalnoj zajednici Kreativnost i inovativnost predloženih projektnih aktivnosti
Realisti  nost plana aktivnosti i budžeta

Korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice i udeo volonterskog doprinosa Mogućnost nastavka projekta nakon podrške BCIF-a

Prilikom odlučivanja vodi će se računa o geografskoj rasprostranjenosti projekata, kao i o zastupljenosti korisnika/ca sa razli itim vrstama invaliditeta (mentalni, fizi ki i senzorni).

Važni uslovi

Od organizacija se o  ekuje finansijsko u češće u projektu u iznosu od najmanje 500 evra po projektu.

Predvi   eno trajanje projekata je devet meseci, po  ev od 1. avgusta 2011. godine.

Neophodno je da organizacija u estvuje u itavom procesu koji program predvi a, uklju uju i sprovo enje projekta i trening sa obaveznim prisustvom po dva predstavnika/predstavnice organizacije.

Od udruženja se o ekuje posve enost i spremnost da odredi osobu koja e aktivno u estvovati u svim fazama ovog programa i biti odgovorna za koordinaciju parova korisnik/ca – volonter/ka u realizaciji pojedina nih projekata.

Sadržaj i plan programa

Program obezbe uje finansijsku podršku, trening i stalnu konsultativnu podršku za deset projekata udruženja gra ana, odabranih putem ovog konkursa. Podrška e se odvijati slede im tokom:

1.    Nakon procene svih prijava pristiglih na konkurs, bi e odabrano deset projekata za podršku – do 1. jula 2011. godine
2.    Po dva predstavnika/ce deset odabranih organizacija u estvova e na treningu koji e držati holandski stru njaci. Trening e imati za cilj da upozna u esnike/ce sa modelom budi drugar/drugarica i obezbedi organizacijama znanja i veštine neophodne za sprovo enje takvih projekata, kao i mogu nost da podrobnije planiraju aktivnosti i budžet. Tako e, trening e imati komponentu obuke za budu e mentore/ke za sprovo enje projekata budi drugar/drugarica u Srbiji – od 12. do 14.jula 2011. godine
3.    Udruženja koja u estvuju u programu ima e obavezu da, na osnovu treninga, razviju detaljan plan aktivnosti i detaljan budžet i podnesu ih BCIF-u – do 20. Jula 2011. godine
4.    Odobravanje projekata od strane BCIF-a i isplata donacija – do 31. jula 2011. godine
5.    Sprovo   enje podržanih projekata – od 1. avgusta 2011. godine do 31. marta 2012. godine.

Tokom svih faza programa udruženjima gra ana bi e omogu ene konsultacije sa osobljem BCIF-a i bi e im pružena adekvatna stru na podrška.

Procedura prijavljivanja:

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je popuniti formular za prijavljivanje koji možete preuzeti na internet strani  www.bcif.org, ili tražiti da vam iz kancelarije BCIF-a pošalju mejlom.

Popunjeni formular pošaljite elektronski na i-mejl adresu:  prijave@bcif.org

Ukoliko niste u mogu nosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu: BCIF, MajkeJevrosime 19/I, 106502 Beograd – Stari Grad

Ukoliko dokument šaljete poštom, obavezno nazna  ite: Prijava za konkurs Bolje je udvoje.

Svi kandidati dobi  e povratnu informaciju o prijemu prijave.

Rok za slanje prijava:

Prijave sa nacrtima projekata prima  će se do 20. juna 2011. godine.

Odluke o izboru nacrta projekata bi  e donete na slede  i način:

1.    Osoblje kancelarije BCIF-a pregleda sve prijave i pravi uži izbor kandidata prema osnovnim kriterijumima;
2.    Nezavisni selekcioni odbor donosi kona  nu odluku o kandidatima koji u  estvuju u programu.

Svi kandidati bi  e obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 1. jula 2011. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Natalija Simovi  ,  natalija@bcif.org
Jelena Mihailovi  ,  jelena@bcif.org
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Majke Jevrosime 19/I 106502 Beograd
Tel/faks: 011/ 3288 723 ( etiri linije) I-mejl:  prijave@bcif.org
Veb:  www.bcif.org

Link