Sufinansiranje tekućih popravki i nabavke opreme

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i
održavanja zgrada, objekata i opreme i za finansiranje ili sufinansiranje projektnog planiranja, nabavke mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 4.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na  konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) (u daljem testu: podnosilac prijave).
2.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i najviše sa jednim projektom za projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine.
3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link