Sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 19.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 7.700.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe i projekte;
•    programe i projekte likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, multimedija, dizajna i umetničke fotografije;
•    programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti i
•    književne programe i projekte.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave), kao i programi i projekti iz oblasti savremenog stvaralaštva koji su na jezicima nacionalnih manjina.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02. do 18.02. 2011. godine.

Link