Konkurs za projekte razvoja turizma

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija za projekte razvoja turizma u 2011. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2011. godini.

Korišćenje sredstava
Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne institucije za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:
• promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude;
• razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
• edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
• izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
• izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
• uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektromreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (skistaze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
• izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
• rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane,

objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
• realizacija posebnihturističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta, vreme realizacije projekta.
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava korisnika za infrastrukturne projekte sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i listu rizika.
Učešće bespovratnih sredstava u finansiranju projekata razvoja turizma lokalne samouprave i neprofitnih institucija (udruženja građana, sportska društva i sl.), kao i projekata promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava samo pojednom zahtevuutoku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.12.2011. godine.

Ugovor o korišćenju beslovratnih sredstava O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređujuse ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik bespovratnih sredstava.

Link

zp8497586rq