Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;
2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;
3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;
4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;
5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;
6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i
7. bibliotečko-informaciona delatnost.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 21. januara do 21. februara 2019. godine.

PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.

OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:
• Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
• Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
• Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara – objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);
• Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
• Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• 2.500.000,00 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
• 400.000,00 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
• 200.000,00 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.

2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:
• Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
• Obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;
• Publikovanje rezultata istraživanja.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• 700.000,00 za projekte arheoloških iskopavanja;
• 300.000,00 za sve ostale projekte.

3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:
– Istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;
– Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija;
– Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;
– Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike, inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije.

Minimalni iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
– 400.000,00 za projekte koji se odnose na prezentaciju muzejskog nasleđa; stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela.
– 200.000,00 za projekte konzervacije i restauracije; istraživanje i publikovanja muzejskog nasleđa; podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa.

4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:
• Istraživanje i zaštita arhivske građe;
• Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
• Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
• Unapređenje arhivske delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem:
• Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
• Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
• Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 200.000,00 dinara.

6. Otkrivanje,prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:
• Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;
• Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
• Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

7. Bibliotečko-informaciona delatnost:
• Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,
• Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
• Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
• Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).
Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa odluče o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju, odnosno sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) glase, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose Predlog rešenja o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. U oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem, sredstava se dodeljuju u skladu sa procedurama Ministarstva.
Nakon donošenja Rešenja o dodeli sredstava i zaključenja ugovora sa korisnicima sredstava, za projekte izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova, podnosiocima prijava – korisnicima, sredstva će biti preneta nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki.

3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
4. Ministarstvo će priznavati iznos dnevnice za službena putovanja u neoporezivom iznosu na osnovu člana 18. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispr, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 7/2012 – dr.zakon, 93/12, 114/12–US, 8/13 – dr.zakon, 47/13, 48/13 – ispr, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon 112/15, i 113/17, 7/2018 i 95/2018).

Neće se razmatrati:
1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;
2. dobitnici sredstava na Konkursima Ministarstva kulture i informisanja raspisanim u 2018. godini, za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone:

  • za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa 011 3398-936
  • za oblast arheološkog nasleđa 011 3398-027
  • za oblast muzejskog nasleđa 011 3398-025
  • za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa 011 3398-936
  • za oblast arhivske građe 011 3398-936
  • za oblast bibliotečko-informacione delatnosti 011 3398-027
  • za oblast stare i retke bibliotečke građe 011 3398-027

Detaljnije