Javnipoziv za ulaganje u energetske projekte

Konkursi

PKB KORPORACIJA a.d. – BEOGRAD

Javni poziv za prikupljanje ponuda potencijalnih investitora za ulaganje u energetske projekte na bazi obnovljivih i kombinovanih izvora energije

I Sirovinska osnova
PKB Korporacija je najveće poljoprivredno preduzeće u Republici Srbiji čije osnovne proizvodne kapacitete čine:
– u ratarstvu 21.000 ha obradivih površina
– u stočarstvu 21.000 grla goveda različitih kategorija.

Organizujući proizvodnju u navedemim kapacitetima PKB Korporacija raspolaže značajnim količinama biomase različitog oblika i porekla, koja se kao obnoaljivi izvor može koristiti za proizvodnju energije i to:

1. za proizvodnju biogasa i na bazi njega proizvodnju elekgrične i toplotne energije,
2. za proizvodnju toplotne energije na bazi sagorevanja biljnih ostataka nakon ubiranja useva, kao što su: kukuruzovnia i sojina slama.

3. za kombinovanu proizvodnju energije na postojećoj infrastrukturi.

II Osnovna koncepcija projekata
1. Projekat proizvodnje biogasa
PKB Korporacija raspolaže na godišnjem nivou sa:
– 160.000 tona čvrstog goveđeg stajnjaka sa oko 16% suve materije
– 10.000 tona pšenične slame koje je kao prostirka umešana u stajnjak. Ukupna masa od 170.000 tona čini godišnju sirovinsku osnovu za proizvodnju biogasa. Po saznanjima PKB Korporacije, dvostepeni digestori daju veći stepen iskorišćenosti biomase i veći prinos biogasa po jedinici biomase unete u digestor, te se sugeriše opredeljenje za dvostepeni tip digestora.

Biogas bi se koristio u kogenerativnom postrojenju za proizvodnju električne energije koja bi se prodavala EPS-u po stimulativmim cenama shodio Uredbi Vlade Republike Srbije.
Toplota od hlađenja i otpadna toplota iz kogeneratora, koristiće se za grejanje poslovnog prostora u industrijskoj zoni PKB Korporacije.
Lokacija postrojenja za proizvodnju biogasa predviđena je blizu industrijske zone, pored asfaltnog puta i opremljena je vodom i elekgričnom energijom za start postrojenja.

Nakon proizvodnje biogasa i separacije  tečne faze – tečnogmase izašle iz digestora, ostaje oko 150.000 m đubriva sa značajnim sadržajem NPK elemenata za koju se mora naći rešenje lagerovanja, manipulacije i korišćenja u skladu sa ekološkim standardima za očuvanje prirodne sredine i resursa u užoj i široj zoni projekta.

Kao moguća rešenja tečne faze nameću se:
a) lagerovanje u pokrivenim bazenima kapaciteta za šestomesečni rad ) i stacionarnim cevovodom sa hidrantima zapostrojenja (oko 80.000 m priključivanje opreme za navodnjavanje (tifoni), tečnu fazu razvesti po okolnim obradivim površinama u jesenjoj i prolećnoj kampanji radova (koje traju po oko 30 dana).
b) izgraditi postrojenje za prečišćavaje otpadnih voda i prečišćavanje tečne faze do kvaliteta druge kategorije vode, koja bi se onda mogla ispustiti u okolne drenažne – irigacione kanale.

Potencijalni investitor, kao strateški partier PKB Korporacije, za realizaciju projekta biogasa treba da ponudi:
– oblik saradnje i uloge strateških partnera u realizaciji projekta (finansiranje, zajedničko ulaganje, izgradnja postrojenja u celosti samostalno uz poslovnu saradlju sa PKB Korporacijom i sl.),
– predlog tehničko-tehnološkog rešenja, sa opisom tehnološkog postupka, tip digestora, bilanse inputa i autputa (biogasa, SN4, električne i toplotne energije),
– kapacitete pojedinih objekata u postrojenju: broj i kapacitet digestora, instalisanu snagu i broj kogeneratora, broj i kapacitet bazena za tečnu fazu, potrebne povrišče za đubrenje tečnom fazom i sl.,
– način manipulacije i rešenja tečne faze,
– procenu obima i strukture ukupnih investicionih ulaganja,
– dinamiku realizacije projekta.
– ocenu rentabiliosti projekga.
– obaveze strateških partiera u realizaciji projekta.

2. Projekat proizvodnje toplotne energije na bazi sagorevanja biljnih ostataka
Osnovu projekta čine godišnja masa biljnih ostataka koja se može ložiti u energetskom postrojenju i to:
– sojina slama (iznad postojećih potreba PKB Korporacije) 3.000 tona
– kukuruzovina 6.000 tona
– ostalo 600 tona

Biomasa bi se u PKB Korporaciji presovala u „big-bale“ oblika kvadra i težine oko 200 kg ili „rolo-bale“ oblika valjka približno iste težine, a u zavisnosti od predviđenog oblika ložišta i gorionika.
Svrha postrojenja je da u zimskom periodu proizvodi toplotnu energiju za grejanje javnih ustanova u Padinskoj skeli i shodno kapacitetu, proazvodnih objekata PKB-a.
Razmotriti mogućnost instaliranja kogeneratora odgovarajućeg kapaciteta koji bi u toku letnje sezone proizvodio električiu energiju.

Ponudom dati:
– kapacitet postrojenja i energetski bilans,
– ulogu i obavezu investitora i PKB Korporacije,
– opis tehničkog rešenja, posebno načina sagorevanja biomase,
– način manipulacije i deponovanja pepela,
– procenu investicija po obimu i strukturi ulaganja,
– ocenu rentabilnosti projekta.
Lokacija postrojenja je predviđena u Padinskoj skeli i u potpunosta je infrastrukturno opremljena.

4. Proizvodnja energije na postojećoj infrastrukturi
Postojeće energetske potrebe PKB Korporacije su:
– u zimskom periodu 12 miliona MJ sa ujednačenom potrošnjom u toku perioda.
– i letnjem periodu 3.5 miliona MJ.
Traži se strateški partier za ulaganje u energetske objekte na postojećoj infrasgrukturi u cilju obezbeđenja energetskih potreba PKB Korporacije.

III Rok za prijavljivanje i davanje ponude
Rok za prijavljivanje i davanje ponude je 20 dana od dana objavljivanja ovog javiog poziva.

IV Prijave na Poziv
Na Poziv se mogu prijaviti domaća i strana pravna lica čija je delatnost: inženjering i izgrzdnja energetskih objekata iz Poziva, finansijski inženjering i izgradnja objekata uz prezentaciju osnovnih podataka i referenci inženjering kompanije koja bi projektovala i izvodila u celosti ili delimično projekte iz ovog Poziva.

Uz Prijave i Ponudu na ovaj javni poziv, potencijalni investitori treba da dostave:
– izvod iz sudskog registra kompanije,
– kratak opis delatnosti kompanije sa najvažnijim referencama,
– dokaze o godišnjem prihodu i finansijskom rezultatu poslovalja.

Navedene podatke treba da daju i firme kooperanti (iz oblasti finansijskog ili investicionog inženjeringa) koje zajedno sa kompanijom koja se prijavljuje na Poziv učestvuju u realizaciji projekta.
Prijave sa ponudom se mogu dostaviti pojedinačno za jedan ili oba projekta iz Poziva.
Prijave sa ponudom (ponudama) dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA – ne otvarati“, na adresu PKB Korporacije ili ličnom dostavom na pisarnicu PKB Korporaiije.
PKB Korporacija nema obavezu da sklopi ugovor o izgradnji ili bilo kakvoj saradnji ni sa jednom kompanijom koja se prijavi po ovom javnom pozivu.
PKB Korporacija nema obavezu nadoknade bilo kakvih troškova kompanijama koje se prijave po ovom javnom pozivu, bez obzira kakvi su rezultati Poziva i kakve će odluke PKB Korporacija dometi na bazi rezultata ovog jvnog poziva.
Za evengtalno potrebne dodatne informaiije, ukoliko PKB Korporacija njima raspolaže, možete se obratiti Sektoru za plan i razvoj PKB Korporacije na telefon 011/8871-468,
faks 011/8871-843 ili e-mail: pkbaop@pkb-sr.com
PKB Korporacija