Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 14.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 13.900.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima  vlasti i 500.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

  • projekte arheoloških istraživanja, iskopavanja i prezentovanja lokaliteta u AP Vojvodine;
  • projekte zaštite, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije najvrednijeg graditeljskog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisani spomenici kulture);
  • projekte konzervacije i restauracije pokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za očuvanje kulturnog nasleđa AP Vojvodine;
  • projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki ustanova na teritoriji AP Vojvodine kojima se doprinosi savremenoj promociji kulturnog nasleđa;
  • projekte savremenih načina prezentovanja programa zaštite kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
  • projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih,
  • projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka i promovišu međunarodni i evropski standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
  • organizovanje tematskih izložbi od značaja za Pokrajinu kojima se promoviše njeno najvrednije kulturno nasleđe;
  • projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje najvrednije kulturno nasleđe AP Vojvodine, i
  • projekte kojima se promovišu principi multikulturnog,  multinacionalnog i kulturno raznovrsnog društva u Vojvodini kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522,), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.

Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite građevinskog nasleđa, mogu da učestvuju ISKLJUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite nepokretnih kulurnih dobara i to sa projektima zaštite kategorizovanih spomenika kulture za koje je:

izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja projekat kao dokaz), određena namena i korisnik,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnoti na projekat, i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.