Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.

Na konkurs se mogu prijaviti pravna lica u svojstvu udruženja koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava na konkurs, izabrati jedno udruženje koje će raditi na pripremi i izradi svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god.

Očekuje se da udruženje obrazuje projektni tim stručnih konsultanata čiji će zadatak biti pružanje administrativno-stručne podrške radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god. treba da sadrži devet oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju aktivnosti i mere vezane za ove oblasti:

 • Obrazovanje mladih
 • Zapošljavanje mladih
 • Zdravlje mladih
 • Kultura i slobodno vreme mladih
 • Aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam
 • Mobilnost i informisanje mladih
 • Ekologija i održivi razvoj
 • Socijalna politika mladih
 • Bezbednost mladih

Prioritet na konkursu će imati udruženje koje ispunjava sledeće preduslove: da može na zadovoljavajući način da demonstrira kapacitete za vođenje  projekata i programa neophodnih radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i neprofitnim sektorom; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je već dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu radi realizacije projekata iz oblasti omladinske politike; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodine.

Kriterijumi za ocenu predloga projekata:

 • Predlog aktivnosti i hronologija;
 • Kvalitet i plan očekivanih rezultata predloženih projektnih aktivnosti;
 • Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata;
 • Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata (obavezne biografije);
 • Predlog budžeta i racionalnost troškova;

USLOVI KONKURSA:

 • Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu ovog Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs;
 • Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu iznosi 1.000.000,00 dinara;
 • Prijava na konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu, iznos sredstava koja su potrebna za realizaciju projekta sa detaljno navedenim budžetskim stavkama;
 • Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor;
 • Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Službe opštih i zajedničkih poslova Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00 – 15,00 sati, u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.“. Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu predloga projekta: naziv udruženja, adresu, kontakt telefon, kontakt osobu;
 • Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu zadržava pravo da, u cilju što kvalitetnije realizacije projekta u dogovoru sa njegovim nosiocem, utiče na njegovo sprovođenje;
 • Rok podnošenja prijave je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa;
 • Rok realizacije projekta po konkursu je jedna godina od dana dodele sredstava.

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Rok: 5.februar 2010. godine.

Link