Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE
Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2010. godinu

Sredstva u iznosu od 10.700.000,00 (slovima: desetmilionasedamstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
 • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
 • kontinuitet u finansiranju projekata od strane;
 • Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 28. februara 2010. godine.