Bespovratna sredstva za poljozaštine pojaseve

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za poljozaštine pojaseve

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema

Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa iznose 50.000.000,00 dinara (slovima: pedeset miliona dinara).

Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 65%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta predvideli podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema i koji su doneli odluku o podizanju poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs, overena i potpisana od ovlašćenog lica
  • Fotokopija PIB obrazca,
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
  • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema,
  • Akt kojim je nadležni organ grada, odnosno opštine usvojio projektno tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema
  • Odluku nadležnog organa grada, odnosno opštine o pristupanju realizaciji radova na podizanju poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema po usvojenoj projektno tehničkoj dokumentaciji
  • Izvođački projekat kao i izvod iz projektno tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema

Rok: 15.11.2009. godine