Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

Realizacija obuke na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom podrazumeva angažovanje jednog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica za

stručno-tehničku podršku u organizaciji i realizovanju treninga na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama.

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama.

Sistemska briga o mladima je integralni deo strategije svake zemlje, a mladi treba da zauzmu neophodno mesto u procesima donošenja odluka. Kao prvi korak u uspostavljanju ovakvog sistema, Ministarstvo omladine i sporta je videlo u kreiranju Nacionalne strategije za mlade putem partnerskog odnosa između mladih i Ministarstva omladine i sporta, drugih ministarstava i vladinih institucija, predstavnika civilnog društva, poslovnog sektora, lokalne

samouprave, stručne javnosti.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) 22.01.2009. godine. U cilju ostvarivanja vizije Strategije i aktvnosti iz Akcionog plana izuzetno je važna međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike.

Ministarstvo omladine i sporta je od osnivanja aktivno na evropskoj omladinskoj sceni, posvećuje veliku pažnju povezivanju sa drugim međunarodnim akterima iz oblasti

omladinske politike i ima bogato iskustvo u organizovanju evropskih manifestacija.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, uočeno je da  konferencije/seminari/treninzi predstavljaju najbolju priliku da se na jednom mestu okupe predstavnici različitihzemalja, sektora i institucija i daju svoj doprinos daljem razvoju

omladinske politike na evropskom nivou.

  • Ministarstvo omladine i sporta organizovaće u saradnji sa Savetom Evrope trening „Demokratska participacija mladih“ (19-24. oktobar 2009). Cilj ovog treninga je uvođenje obrazovnih metoda Saveta Evrope u nacionalni okvir;
  • podizanje nivoa informisanosti i obučenosti mladih učesnika (25 mladih lidera) čiji zadatak će biti dalje širenje znanja stečenog tokom treninga;
  • stvaranja preduslova za uvođenje koncepta ko-menadžmenta i aktivnijeg učešća mladih u svim društvenim procesima, od lokalnog do evropskog nivoa;
  • podsticanje saradnje među različitim akterima u oblasti omladinske politike.

Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine), u okviru razdela 22 –

Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – aproprijacija 424 – za projekte i programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom, stvoreni su uslovi za organizovanje treninga u saradnji sa Obrazovnom jedinicom Saveta Evrope.

Planirani broj učesnika treninga je 40 (25 predstavnika nacionalnih omladinskih organizacija ili organizacija koje se bave mladima izabranih putem konkursa, čije smernice će definisati Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, 5 predstavnika međunarodnih organizacija izabranih od strane Saveta Evrope, 4 trenera, 4 facilitatora i 2 organizatora iz Ministarstva omladine i sporta i Saveta Evrope).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će biti zaduženo za tehničko-stručnu podršku u pripremi i realizaciji treninga.

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa podrazumevaju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju treninga kroz:

– obezbeđivanje smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnike treninga;

– logističku podršku u pripremi i realizaciji treninga;

– pripremu materijala;

– pripremu izveštaja.

2. Kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta prilikom pripreme i realizacije treninga.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 2 meseca u periodu septembar-oktobar 2009. godine.

Rok: 25. avgust 2009. god.