Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Konkurs  za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

  1. Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
  2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
  3. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
  4. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti;
  5. Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
  6. Organi lokalne samouprave – opštine, mesne zajednice;

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

  1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
  2. Organi lokalne samouprave;
  3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti

SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;

− Organizovanje ili učešće na sportskim pokies online australia takmičenjima i manifestacijama;

− Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

− Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

− Programe podrške vrhunskim sportistima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine;

− Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);

− organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade;

− izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;

− podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq