Kiemelt jelentőségű általán

Pályázatok

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2022. évi oktatási pályázatáról

 1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
 2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
  • a magyar nemzeti kisebbség oktatása szempontjából kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények, valamint
  • azok az általános iskolák, amelyekben az oktatás többségében, illetve kizárólag magyar nyelven folyik.
 3. A támogatást igényelhetik:
  • eszközbeszerzésre,
  • programok szervezésére.
 4. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kettőmillió-hétszázezer) dinár.
 5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.
 6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.
 7. Benyújtási határidő: 2022. április 14., 14.00 óra.
 8. A pályázat megvalósulási paraméterei:
  • megvalósítási időszak: 2022. január 1. – december 15.
  • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2022. december 31-éig.
 9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:
  • a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,
  • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.
 10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.
 11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.
 12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).
 13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
  „PÁLYÁZAT KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
  KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE”
 14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.
 15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.
 16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.
 17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.
 18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.
 19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

https://www.mnt.org.rs/magyar-nemzeti-tanacs-kiemelt-jelentosegu-altalanos-iskolai-kozoktatasi-intezmenyek-reszere-kiirt-2